De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 11 nov in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

dopenIn de eredienst op deze zondag is er gelegenheid tot dopen. Omdat ik deze keer de kopij voor De Schakel vanwege vakantie vrij vroeg aanlever, kan ik er nog niet veel over zeggen. Ook heeft nog geen doopgesprek plaatsgevonden. Wel is voor de doop al aangemeld, Amélie Astrid, zusje van Olivia en dochter van Geke en Ruud van Uden. Meer informatie over de dienst hoop ik later via de weekbrief te geven. Hoe dan ook, van harte welkom in deze dienst.

Ds. Johan Duijster.

 

Liturgie:

Voorganger : Ds. Johan Duijster,
Organist: André de Jager
Solist: Grace Maurer
Lector: Suzan Huibers
Kindern.dienst: 1-8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 347

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 105 vs. 1 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam

Schriftlezing 1 (NBV)
- 1 Koningen 3: 2-14

Antwoordlied: Psalm 51 vs. 5

 

Schriftlezing 2 (NBV)
- Lucas 11: 9-13

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. thema Een kinderlijk verlanglijstje

Muzikale Meditatie ‘You Raise Me Up’

Zingen: Nog voordat je bestond (HH 502)

Presentatie

Doopgebed

Zingen: Lied 348 vs. 1, 3 en 4 (met orgel en fluit)

(Gemeente gaat staan)

Geloofsbelijdenis
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald ter helle;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 opstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven.

Geloften
v.: Gemeente,
wilt u Amélie Astrid
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u haar helpen
Christus na te volgen?
G.: Ja, dat willen wij

(Gemeente gaat zitten)

Geloften van de ouders

Schrijven naam in doopregister

Gemeente gaat staan

Verwelkoming
v.: Gemeente,
draag Amélie Astrid
die gedoopt is, in uw gebeden,
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
g.: Welkom, kind van God.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
(gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 348 vs. 6, 7 en 8 (met orgel en fluit)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal

Pastorale mededelingen

Gebeden
- stil gebed
- Onze Vader

Mededelingen.

Zingen: Zegen de kind’ren, Heer (HH 500)

Wegzending & Zegen
Amen (1x)