De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 9 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Henk Talsma. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op zondag, de  tweede Advent, lezen we over de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.2e advent maria en engel

Thema: Ave Maria. De lezing is uit Lucas 1:26-38. In de dienst wil ik stilstaan bij de persoon van Maria.

Tevens vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. In een tijd van verwachting, Advent, komt God tot ons met Brood en Wijn. Tekenen van zijn goedheid en trouw voor mensen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid (Psalm 118). Van harte welkom!

Avondmaal

De prachtige verbeeldingen is gemaakt door Gea van den Berg

en vormt een onderdeel van een vierluik.

 

Liturgie:

 

 

Bethlehemkerk Papendrecht
Zondag 9 december 2018 (2e zondag van Advent, Viering H.A.)
Voorganger: Ds. Henk Talsma

Thema: “Ave Maria”

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: NLB 441 Hoe zal ik U ontvangen? (Mel. JdH 602)

Verstilling

Opening van de dienst

Aansteken 2e adventskaars

Aanvangslied (staande): NLB 441: 5,7,10 (melodie JdH 602)

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering / Kyrie
Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging (Jes. 43:16-21)
Aanmoediging tot leven (Rom. 13:11-14)

Antwoordlied: Ps. 17:2,3

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren

Zingen: Lied Kerstproject Vertel het maar “Lichtdragers van God”(mel. Midden in de winternacht)

Kinderen naar kindernevendienst

Schriftlezing: 2 Samuel 7,1-5.8b-11.16; Romeinen 16,25-27

Zingen:Gz. 66(LvdK 1973)

Evangelielezing: ; Lucas 1,26-38

Zingen: NLB 338b Halleluja

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: NLB 442 Op U mijn Heiland, blijf ik hopen

Inzameling van de gaven

- Viering Maaltijd van de Heer
Vredegroet
v: …
a: Ook met u zij de vrede van de Heer
v: …

- Woorden van de inzetting, gedachtenis van Christus

Pastorale mededelingen

Gebed
v: Heer, onze God
U geeft brood en levend water uit de hemel: in de naam van al uw mensen, die op aarde, op uw akker, onverzadigd leven en doodgaan, die verdorsten en verdorren in een wereld van woestij¬nen, roepen wij tot U:
a: Heer ontferm U.

v: U bent het licht voor de wereld: in de naam van al uw mensen, die geen ander uitzicht hebben dan het duister om ons heen, die uitgestoten zijn en wanhopig, op de vlucht voor oorlog en geweld, in een psychisch isolement zijn geraakt en geen kant meer op kunnen, in naam van al die mensen voor wie het leven een welhaast ondraaglijke last is geworden roepen wij tot U:
a: Heer ontferm U.

v: Opgestane en levende Heer, Die de weg zijt en de waarheid en het leven: in de naam van al uw mensen, die van U vervreemd zijn geraakt in de warboel van onze wereld roepen wij tot U:

a: Heer ontferm U.

Stil gebed

v:…God van trouw, ontferm U over ons allemaal. Met de kracht van Uw Heilige liefdevolle Geest. Door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, die ons leerde bidden…

Onze Vader

Zingen De tafel van samen – NLB 385

Breking van het brood/ heffing van de Beker
v:..
a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
v: ….

v: …
a: Maranatha - kom spoedig, Heer.

v: Komt dan want alle dingen zijn gereed

Delen van brood en wijn

Zingen: (doorgaans Taizéliederen door zanggroep)

Alle liederen worden eerst drie keer in het Nederlands en daarna drie keer in het Engels (laatste lied Latijn ipv Engels).

1.Als alles duister is - Within our darkest night
2.Jezus, U bent het licht - Lord Jesus Christ
3.Kom, O Heil'ge Geest van God - Holy Spirit come to us
4.Eet het brood, drink de wijn - Eat this bread, drink this cup
5.Loof, loof nu alle volken - Sing praises all ye people

Dankzegging

Zingen: Hemelhoog 473 Gebed om zegen

Zegen