De Bethlehemkerk

Bij de kerstavonddienst 24 dec 21:30 uur

Geschreven door Ds.Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Na een tijd van verwachting wordt het Kerst, maar het wordt in de Schrift niet het feest van glitter en glamour dat het zo langzamerhand bij ons is geworden. ootmoed

Wij leven in een wereld waarin uitbundigheid de toon bepaalt. Maar Kerst is het feest van de ingetogenheid. Zie ook het artikel op de voorpagina van deze Schakel. Het gaat over ootmoed - iets dat in onze tijd niet populair is (en misschien wel nooit is geweest). Ootmoed zal ook het thema zijn van deze dienst. We zingen mooie liederen en er is medewerking van het koor ‘Promising Voices’. Van harte welkom!

Liturgie

 

 

VOOR DE DIENST

Zingen:  Lied 473 en 483

VOORBEREIDING

Het koor zingt:  Brich an, o schönes Morgenlicht

Breek aan, o prachtig Morgenlicht

en laat de hemel dagen!

Gij, herdersvolk, wees niet verschrikt,

daar de engelen u gezegd hebben,

dat dit zwakke Mensenkind

ons tot Troost en Vreugde zal zijn,

dat het de satan zal bedwingen

en tenslotte vrede zal brengen.

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Lied 477

 

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die een toevlucht is in de morgen

g.: een wacht in de avond

v.: die de Geest zendt

g.: en wij worden herschapen

v.: de Heer zij met u

g.: ook met u zij de Heer.

 

(we gaan zitten)

 

Koor: A Merry Carol of the Bells

Luid Kerstklokken, luid vreugdevol

Vertel het de hele wereld: Jezus is Koning!

Verkondig het luid, met één akkoord

Het vreugdevolle verhaal, verwelkom de Heer!

Kom allemaal, zing met ons mee

Herhaal het verhaal door de klokken verteld

Luid Kerstklokken, schal ver en dichtbij

De verjaardag van Jezus is hier!

Moge God u heerlijk laten rusten, heren,

laat niets u ontmoedigen

Bedenk dat Jezus, onze redder

geboren is op Kerstdag

Om ons te redden van satans macht

toen wij verdwaald waren

Oh, tijding van troost en vreugde, troost en vreugde

Oh, tijding van troost en vreugde

Luid Kerstklokken, luid vreugdevol

Vertel het de hele wereld: Jezus is Koning!

Luid Kerstklokken, luid vreugdevol

Vertel het de hele wereld: Jezus is Koning!

Verkondig het luid, met één akkoord

Het vreugdevolle verhaal, verwelkom de Heer!

Kom allemaal, zing met ons mee

Herhaal het verhaal door de klokken verteld

Luid Kerstklokken, luid vreugdevol

Jezus is hier!

Om ons te redden van satans macht

toen wij verdwaald waren

Oh, tijding van troost en vreugde, troost en vreugde

Oh, tijding van troost en vreugde

Vreugde, vreugde, vreugde, vreugde, vreugde, vreugde!

DE BIJBEL OPEN

Gebed

Zingen: Lied 494: 1

Eerste lezing: Jesaja 9,1-6 (uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’)

1Het volk dat nu in het donker leeft,

zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen

in het land waar het nu nog donker is.

2Heer, door u is het volk weer groot.

U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze de oogst van het land hebben gehaald.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.

3Uw volk werd onderdrukt.

De mensen werden met de zweep geslagen,

de stok kwam op hun schouders neer.

Maar u hebt de zweep en de stok gebroken,

u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

4De laarzen van de soldaten

en hun jassen vol met bloed,

die worden in het vuur gegooid,

ja, alles wordt verbrand.

5Er is een kind geboren,

we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning van de Vrede.

6Zijn macht zal steeds groter worden,

en er zal altijd vrede zijn.

Hij zal op de troon van David zitten

en hij zal koning zijn.

Een koning zoals David was,

rechtvaardig en eerlijk.

Zo’n koning zal hij zijn,

voor altijd en eeuwig.

Zingen:  Lied 482

Tweede lezing: Lucas 2,1-7 (uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’)

1In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

4-5Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

Koor zingt: Breath of Heaven

Ik moet reizen, door de koude nacht

binnen in mij het kind dat ik verwacht

en ik weet niet wat ik moet

en ik vraag U is dit goed

Vader, waarom draag ik uw Zoon

Ik moet wachten, ieder uur is lang

vol gedachten en mijn hart is bang

in een wereld koud als steen

ga ik deze weg alleen

Wees mij nabij

Wees mij nabij

Refrein:

Geef mij adem,

Hemelse Vader

Schepper van alle leven

Al wat ademt

Geef mij Uw adem,

kom met Uw vrede

Zegen mij met Uw Heiligheid

want U bent heilig

Geef mij adem

Soms bedenk ik, als ik naar U kijk

Of een ander U niet beter lijkt

Maar toch doe ik wat ik kan

Geef mij over aan Uw plan

Help mij daarbij,

Help me Heer

Help me

Refrein 2x

Derde lezing: Lucas 2, 6-7 (uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’)

6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Het koor zingt: Our Light Has Come, terwijl de vijfde kaars wordt aangestoken

Terwijl de vermoeide wereld lag te slapen,

kwam die nacht de hemel naar de aarde

Al dromende in de sombere duisternis

misten stervelingen het eeuwige Licht

Maar de waakzame ogen van nederige herders

zagen het gezicht van de Messias

en hun vreugdevolle uitroepen en liederen van blijdschap

vulden de lucht met lof

Refrein:

Het Licht is voor ons gekomen

het Licht is voor ons gekomen

We hebben de Messias gezien, De Ene die ons beloofd is

Machtige God, Prins van de vrede, de Zoon van de Hemel!

Het Licht is voor ons gekomen (3x)

Terwijl de vermoeide wereld slaapt,

verloren in de zonde, schijnt het Licht nog steeds

en roept naar de ongelovige

"Kom, de vreugde van de redding ervaren!”

Wanneer onze zoekende harten Zijn Aangezicht aanschouwen

kunnen we niet wachten om te vertellen

van de Morgenster, de Stralende Verlosser

onze Immanuel

Refrein 2x

Vierde lezing: Lucas 2,8-14 (uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’()

8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

Zingen: Lied 507

Vijfde lezing: Lucas 2,15-20 (uit; “Bijbel in Gewone Taal’)

15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’

16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Het koor zingt: Jesus Child

Heb je het verhaal gehoord dat ze vertellen over Bethlehem,

heb je het verhaal van het kindje Jezus gehoord?

Hoe Hij van de hemel kwam en geboren werd met een krib als bed?

Maria was zijn maagdelijke moeder, kuis en zacht.

Refrein:

Zingt halleluja broeders; zingt halleluja zusters,

aanbidt het kind Jezus en looft zijn milde moeder.

“Glorie aan God in den hoge” zingen de hemelse engelenscharen:

Luister naar het verhaal van het kindje Jezus.

Heb je het verhaal gehoord van de arme nederige herders,

die ’s nachts in het heuvelland zaten met hun kudden?

Plotseling vertelt de engel hen: Haast u naar Bethlehem;

Ga en vind het kindje Jezus, het nieuwe licht der wereld.

Refrein

Kindje Jezus, liggend in Bethlehem,

veilig slapend op Maria’s knie,

red mijn ziel en breng mij naar de hemel,

laat mij aansluiten bij de engelen, u glorie toezingend.

Refrein

Heb je het verhaal gehoord van de koningen uit het oosten,

die de ster volgden die boven zijn hoofd scheen?

Die hun kostbare gaven aanboden: goud, mirre en wierook,

die met de os en de ezel voor zijn bed knielden?

Refrein

Broeders laat ons de geboorte van het kind Jezus vieren,

zusters, komt en verwelkomt Hem, de pasgeboren Koning.

Looft de Heer die Hem nu uit de hemel naar de aarde heeft gezonden;

jong en oud en rijk en arm, zing Zijn lof!

Refrein

Preek: Ootmoed

Zingen:  Lied 488

GAVEN EN GEBEDEN

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor: God’s Promise

Hoor, o Israël,

Zijn gunst/genade/goedheid is er voor jou

Een Kind zal komen om

je te bevrijden van je schuld

en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.

Emmanuel, de Messias, Sterke God,

is aan onze zijde

Het levende Woord, God is met ons, Hij heeft

onze roep gehoord.

Zijn Naam is verhoogd.

Refrein:

Jahweh heeft Zijn belofte gehouden

Hij is de enige ware God

Jahweh is het Licht in de duisternis

Zijn liefde zal schijnen door Zijn enige Zoon.

De Heilige, onze Verlosser, zal eindelijk komen

om ons vrij te maken.

de Heer van allen, zal verlossen, Hij is de

Vredevorst.

Hij is alles wat we ooit nodig zullen hebben.

Refrein

De liefde van God stroomt naar iedereen,

door een Baby, geboren in Bethlehem.

Refrein

Emmanuel

Voorbeden

Slotlied: Lied 487

Zegen