De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 13 januari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In de eredienst mogen we deze zondag weer kinderen dopen. dopen

Nu is elke dienst waarin we dopen altijd een beetje speciaal. Toch is deze vandaag een beetje meer speciaal, want vandaag dopen we een tweeling: Boas Samuel Wouter en Jafeth Luca Teun, zonen van Eva en Jos Boer, èn we dopen Ebba Phé, zusje van Quinn en dochter van Deborah en Martijn de Lange-Duijster. En inderdaad, het betreft onze kleindochter.

In de verkondiging wil ik deze morgen stilstaan bij het gedeelte uit Lucas 2 waar we lezen dat Jezus èn besneden èn aan God wordt toegewijd (Lucas 2:21-39).

Thema is: Met beide handen aangrijpen.

Liturgie:

Voorganger : Ds. Johan Duijster,
Organist: Robert van Eijl
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Suzan Huibers
Kindern.dienst: 1-8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 139b (Samenzang met Broodhuis)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 8 vs. 1, 2, 3 en 6 (samenzang met orgel)

Bemoediging en groet

Klein Gloria: Lied 195

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Lied 344 (samenzang met orgel)

Schriftlezing(en) (NBV)
- Lucas 2: 21-28

Antwoordlied: Lied 159a vs. 1 en 2 (samenzang met orgel)

Schriftlezing(en) (NBV)
- Lucas 2: 33-38

Verkondiging n.a.v. thema: Met beide handen aangrijpen

Muzikale Meditatie ‘Alles voor Hem’ (Broodhuis)

Zingen: Doop (Samenzang met Broodhuis)

Dooponderwijs

Presentatie

Doopgebed

Zingen: Ik zal er zijn - HH 460 (samenzang met Broodhuis)

(Gemeente gaat staan)

Geloofsbelijdenis
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald ter helle;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 opstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven.

Geloften Gemeente

(Gemeente gaat zitten)

Geloften van de ouders

(De ouders wordt gevraagd naar de doopvont te komen.)

Doopbediening

Overhandiging doopkaars door naaste familielid

Schrijven naam in doopregister

Verwelkoming in de gemeente

Zingen: Wij zegenen jou (samenzang met Broodhuis)

Vervolg dienst met:
Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal (ondertussen wordt het orgel bespeeld)

Pastorale mededelingen

Gebeden
- stil gebed
- Onze Vader

Zingen: Lied 868 vs. 1, 2, 4 en 5 (samenzang met orgel)

Wegzending & Zegen
Amen (1x)