De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 10 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Viering Maaltijd van de Heer.Heilig Avondmaal

We gaan verder waar we enige tijd geleden gebleven zijn, bij Noach. Hij plantte in de nieuwe wereld, na de zondvloed, een wijngaard. Het is voor de eerste keer dat we in de Bijbel lezen over wijn en dronkenschap. Want Noach doet zich tegoed aan de opbrengst van de wijngaard die hij geplant heeft en wordt dronken.

In z’n naakte eentje. We lezen dat gedeelte nog eens. Genesis 9:20-28 en Johannes 2:1-12.

Thema: Klare wijn schenken.

Hartelijk welkom in de dienst.

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

- Voorbereidend orgelspel

- Lied van voorbereiding
      Zingend Gezegend - Lied 527: Uit een hemel zonder grenzen (N.B. gemeente blijft zitten!!!) - organist speelt 2x voor

- Verstilling

- Overdracht aan predikant door ovd

- Aanvangspsalm: Psalm 36 vs. 2
   (N.B. gemeente gaat staan!!!)

- Bemoediging en groet

- Klein Gloria ~ Lied 195

- Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

- Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

-  KND
   De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
   Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

- Zingen: Esther, dank jewel (via YouTubefilmpje en muziek)

- Schriftlezing(en)
      Genesis 9: 20-28
      Johannes 2: 1-12

- Antwoordlied: Lied 648 Zing halleluja, hemel en aarde zing

Verkondiging n.a.v. thema: Klare wijn schenken

Zingen: Zingend Gezegend 64 (beurtzang

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal. Ondertussen komen kinderen terug uit de nevendienst

Viering Maaltijd van de Heer
- vredegroet
     v: De vrede van de Heer zij met u
     a: Ook met u zij de vrede van de Heer
     v: Wenst elkaar dan ook de vrede toe

Woorden van de inzetting, gedachtenis van Christus

Pastorale mededelingen

Gebed:

     v: .......roepen wij tot U:
     a: Heer ontferm U.

     Onze Vader

Zingen ~ Lied 985
(onder naspel worden beide zijtafels in gereedheid gebracht)

Voorganger:
In verbondenheid met elkaar en Gods wereld, laten we dan nu onze harten richten op de Heer en vertrouwen op de kracht van Zijn Heilige Geest waarvan brood en wijn getuigen.

Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot overwinning van al het kwaad, zodat wij de genade van God zouden ontvangen

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspre¬ken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat ook het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot verzoening van al het kwaad dat ons aankleeft, opdat wij met Hem zullen leven.

a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

v: Zo willen wij gedenken het lijden
en de dood van Jezus, onze Heer.
Wij gedenken, dat Hij is opgewekt en voor altijd bij u leeft.
En wij verkondigen zijn dood totdat Hij weerkomt.

v: En we zeggen:
a: Maranatha - kom spoedig, Heer.

v: Komt dan want alle dingen zijn gereed

- Delen van brood en wijn

Zingen koor:
1. Zoals ik ben (Lied 377)
2. Bless The Lord My Soul
3. Neemt en gedenkt (HH 527)
4. Laudate omnes gentes (Lied 117d)

- Dankzegging

Zingen slotlied: Lied 103a vs. 1, 2, 3 en 4

 

Zegen
Amen (1x)