De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 3 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Het is de laatste zondag voordat we beginnen aan de Veertigdagentijd. Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. vasten

In de rooms-katholieke traditie markeert deze dag het einde van carnaval en is het de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Nu is carnaval nooit opgenomen in de protestantse traditie. Dat is niet zozeer vanwege de heidense oorsprong of de losbandigheid. Eerder is het zo dat het veertig dagen vasten, dat volgde op carnaval, als onzinnig werd gezien, omdat men redeneerde dat vasten geen enkele zin heeft, aangezien toch al vast ligt wie wel en niet Gods Koninkrijk beërven.

Gelukkig komen een aantal dingen die ten onder zijn gegaan met de komst van de reformatie weer langzaam terug in protestantse kringen. Eén daarvan is het vasten. De tekst die we lezen is gelijk aan die van het kindernevendienstrooster, Lucas 15:11-32.

 bril met neusThema is: Waar is m’n feestneus?

Hartelijk welkom in deze dienst.

 

Liturgie:

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Zingt halleluja (Zingende Gezegend 247 vs. 1, 2, 3 en 6 - voorspelen)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 146 vs. 1 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 146a vs. 2 en 7

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Maak een vrolijk geluid voor de Heer (via YouTube-filmpje)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Lucas 15: 11-32

Antwoordlied: Laat ons de Heer lofzingen (Lied 864 vs. 1)

Verkondiging met thema: Waar is m’n feestneus?

Muzikale meditatie
Over Lied 185

Zingen - Psalm 103 vs. 5

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 974 vs. 1, 2, 3 en 5

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel