De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 28 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze eredienst gaat ds. Rob Visser voor.kruis in muur

Thema van de dienst is: Opstanding nou èn….Opstanding en nou?

Schriftlezingen: 1 Korinthe 15 vers 12-19 en 53-58
En uit Johannes 20 vers 24-31

En Ds. Rob Visser leert ons een nieuw lied, wat hij recentelijk,  tijdens een bijeenkomst van de landelijke PKN, heeft gezongen  en het zeer toepasselijk vind voor a.s.zondag.

Hartelijk welkom.

Liturgie:

 

 

Voorganger : Rob Visser
Organist: Andre de Jager

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding (kerkenraad komt binnen) Lied 672 vers 1,7

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Predikant opent met welkom en evt. Korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: Psalm 72 vers 5.6.7

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Gebed van toenadering/ Kyrië/ Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 701

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Met de kinderen zingen: Lied 805

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) 1 Korinthe 15 vers 12-19 en 53-58
En uit Johannes 20 vers 24-31

Antwoordlied: Lied 96 vers 1,7

Verkondiging n.a.v. thema:

Muzikale meditatie

Antwoordlied:

als de wind als de adem

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Kerkrentmeesters
2. Diaconie
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 655

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Lied 708:1 en 6 (Wilhelmus)

Uitleidend orgelspel