De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 12 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Hoewel deze dienst op het rooster staat als doopdienst, zal er niet gedoopt worden.Prophet Amos 588x376

We hopen in de eerstvolgende, ingeroosterde doopdienst wel doopouders en kinderen te begroeten.

Iemand zei een keer tegen mij dat de kleine profeten er in de verkondiging maar bekaaid afkomen. Eerlijk gezegd: hij heeft gelijk. Zelden wordt hun stem gehoord in de verkondiging. Misschien wel, omdat ze zo kunnen mopperen. Misschien wel, omdat ze ons, christenen die leven na en uit de opstanding, in feite niet veel meer te zeggen hebben. Misschien wel gewoon, omdat we ze klein noemen en daarmee over het hoofd zien. Wie zal het zeggen? Toch hebben ze ons veel meer te zeggen dan we denken. Daarom gaan we vandaag in gesprek met Amos. We lezen o.a. Amos 5:1-13. Thema is: Wie zwijgt geeft te denken.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

 

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm:
Psalm 84 vs. 1 en 2

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering
Zingen: Abba Vader (Lied 886 met Broodhuis)

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Heer, ik prijs uw naam (Lied 889 met Broodhuis)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: God keert alles om (HH 334 - Broodhuis en gemeente)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Amos 5: 1-13

Antwoordlied: Psalm 141 vs. 2 en 3

Verkondiging met thema: Wie zwijgt geeft te denken

Muzikale meditatie: door Broodhuis + gemeente
Ik zal er zijn (ter nagedachtenis aan Kinga Bán)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Tijdens de collecte zingt Broodhuis: Wij geloven (Opw. 747)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 978

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel