De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 26 mei in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

God is on-! Dat zou op zichzelf al een thema kunnen zijn voor een overdenking. God is on-doorgrondelijk. God is on-zichtbaar. God is on-mogelijk. God is on-eindig. We zonveranderlijkouden het ook anders kunnen interpreteren. God is on, in de zin van: Hij is het, Hij is belangrijk, Hij is ‘Hot News’. Of, zoals 7eventh Time Down zingt: God Is On - The Move. Zelf zit ik aan een ander on- te denken. God is on-veranderlijk. Of, zoals dat in de theologie genoemd wordt: Hij is de immutabilitas Dei, de onveranderlijke God. Op de een of andere manier voel ik mij daardoor geprikkeld. Ooit schreef ik mijn afstudeerscriptie over dit onderwerp en ik merk dat het onderwerp telkens weer komt bovendrijven. Ik waag me er dus maar weer aan.

Deze keer met een totaal andere invalshoek dat meteen duidelijk wordt in het thema: De mens verandert God.

We lezen onder meer 1 Samuël 15:24-35.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
- Lied 985

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
- Psalm 100

Bemoediging en groet

Klein Gloria
- Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging
- Zingen: Psalm 107 vs. 1 en 2

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

- Zingen: Door de kracht van de heilige Geest (HH 222)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- 1 Samuël 15: 10-31 en 34-35
- Lucas 23:13-15

Antwoordlied:
- Lied 338b

Verkondiging met thema: De mens verandert God

Zingen:
- Lied 1003

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied
- Lied 150a

Wegzending en Zegen
Zingen: Amen (1x)

Uitleidend orgelspel