De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 2 juni in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Kunnen we nog spreken over ‘één algemene christelijke kerk’? Die stelling werd onlangs geponeerd aan het begin van de belijdeniscatechese door een van de catechisanten. twijfelindex

We spraken erover door. Ieder nam zijn positie in op een schaal van één tot en met zes, waarbij één staat voor totaal oneens en zes voor volledig eens. Al pratende kwamen we op een ander punt. Een punt dat ook wel als stelling gelanceerd kan worden. Kunnen we met goed fatsoen nog wel praten over ‘het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof’? Als we kijken naar het boek dat Harry Kuitert ooit schreef: ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof’, dan lijkt de vraag wat gedateerd. Maar ik merk aan de vragen waarmee jongeren en ouderen worstelen, dat deze nog altijd actueel is. Vandaar het thema voor deze dienst: Dubito ergo credo (ik twijfel, dus ik geloof).

Hartelijk welkom in de eredienst.

Liturgie:

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Wees stil voor het aangezicht van God (HH 667 vs. 1 en 2)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 89 vs. 5 en 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: ‘k Heb je lief met de liefde van de Heer (Opw. 69)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- 2 Korintiërs 4: 7-11
- Jakobus 1: 2-12

Antwoordlied: Lied 942

Verkondiging met thema: Dubito ergo credo

Muzikaal meditatief inleidend op het antwoordlied

Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opw. 687 vs. 1 en 2)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 905

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel