De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 28 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst gaat ds. J. Aarnoudse uit Dordrecht voor.
Hartelijk welkom!
Liturgie:

Organist is André de Jager.
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 6.
Collecten: Kerkrentmeesters; extra collecte: diaconie, deur: kerkelijke gebouwen.

VOORBEREIDING

 • Muziek
 • Lied van voorbereiding: Gezang 695 (‘Heer, raak mij aan met uw adem’)
 • Verstilling
 • Verwelkoming door predikant
 • Psalm van de zondag: Psalm 138: 1,3, (‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’)
 • Onze hulp en groet van God
 • Klein Gloria (Gezang 195)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Gevolgd door Gezang 367 B (2 x) (‘Heer, onze Heer ontferm u over ons’)
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 910:1,2,4 (‘Soms groet een licht van vreugde’)

DIENST VAN HET WOORD: DE BIJBEL OPEN

 • Gebed bij het openen van de Bijbel
 • Kindermoment en kinderlied
 • Lezing: Kolossenzen 2:6-15 (preektekst)
 • Lezing: Evangelie: Lucas 11:1-13
 • Zingen: Gezang 938 (‘Christus, die u wil tooien’)
 • Verkondiging en uitleg
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Gezang 353 (‘Nu heeft het oude leven afgedaan’)

DIENST VAN HET ANTWOORD: DE WERELD IN

 • Inzameling van de gaven (collecten)
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed van antwoord
 • Voorbeden
 • Stilte, mogelijkheid stil gebed
 • Onze Vader
 • Eventueel overige mededelingen
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: 425 (‘Vervuld van uw zegen’)
 • Zegen en gezongen amen
 • Muziek