De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 4 augustus in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.
In deze dienst gaat ds. Rob Visser uit Rhenen voor.
Thema: Andere Tijden.

Na de dienst koffiedrinken!

Hartelijk welkom!

Liturgie:

Voorganger :    Rob Visser
Organist:         André de Jager
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 6.

DIENST VAN VOORBEREIDING

 • Voorbereidend orgelspel
 • Lied van voorbereiding (kerkenraad komt binnen)
 • Verstilling
 • Overdracht aan predikant door ovd
 • Predikant opent met welkom en evt. Korte inleiding op thema
 • Aanvangspsalm: Psalm 84 vers 1 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria : Lied 195
 • Gebed van toenadering/ Kyrië/ Schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Aanmoediging tot leven
 • Antwoordlied: 763

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed bij de dienst van het Woord
 • Gesprek met de kinderen
 • Met de kinderen zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar…”     
 • Schriftlezing(en)Jozua 24 vers 1-15 en Mattheus 6 vers 19-24
 • Antwoordlied: Lied 78 vers 2,13 en 14
 • Verkondiging n.a.v. thema: Andere tijden
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Lied 305 (Waar God de Heer zijn schreden zet…) uit Liedboek 1973!!
 • Collecte: bestemd voor kerkrentmeesters, diaconie en onderhoud kerkelijke gebouwen.

DIENST VAN DE GEBEDEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden danken over de gaven
 • Voorbede
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Mededelingen
 • Slotlied – Lied 822 (drie maal)
 • Wegzending en Zegen
 • Amen (1x)
 • Uitleidend orgelspel