De Bethlehemkerk

Hoe het begint

Geschreven door ds. R. Boogaard. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Zondagmorgen 25 januari gaat in de Bethlehemkerk voor ds. R. Bogaard uit Dordrecht. We lezen Jesaja 49 : 1-7 en Matteus 4 : 12-22. Het gaat hier over het begin van Jezus' verkondiging. Vanuit zijn nieuwe woonplaats Kafarnaüm aan het Meer van Galilea roept hiij mensen op om tot inkeer te komen. Ook riep Hij op deze plek zijn discipelen om Hem te volgen. Zo begon het en zo gaat het door.

BETHLEHEMKERK  PAPENDRECHT

ZONDAG 25 januari 2015

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag te mogen begroeten in deze dienst. In het bijzonder geldt dit voor hen die hier vandaag voor het eerst zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger : Ds. M.E. Boogaard

Organist: André de Jager

                                   Lector:

                                   kindernevendienst : 1 t/m 8.


Thema: Hoe het begint …

AANVANGSLIED: Lied 207

STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET

PSALM: 84a : 1, 4, 5

GEBED VAN VEROOTMOEDIGING

LOFLIED: Opwekking 430

GEBED bij de opening van het Woord

ZINGEN: als lied van kerk en school (daarna gaan de kinderen naar de nevendienst) ……….

Lezing O.T. Jesaja 49 : 1-7

Zingen: Psalm 139d

LEZING N.T. Matteus 4 : 12-22

ZINGEN: Lied 533: 1, 2, 3 kan dit?

VERKONDIGING

MEDITATIEF ORGELSPEL

ZINGEN Lied 531

COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST

Bestemming collecten:

In de dienst zijn twee collectes.

Bij de eerste rondgang zullen uw gaven gevraagd worden voor het werk van de ,

de tweede rondgang is bestemd voor de .

PASTORALE MEDEDELINGEN

GEBEDEN, dank-, voorbede, stil gebed en het gebed dat Jezus ons leerde

[…..]

 

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel alzo ook op aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van u is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid,

Amen

ZINGEN (als slotlied): Lied 969   (tijdens slotlied worden de kleintjes opgehaald)

ZEGEN:De genade van onze Heer Jezus Christus,

De liefde van God

En de gemeenschap met de Heilige Geest

Zij met u, is met jullie allen\

Amen (3x gezongen)

Bij de uitgang zullen uw gaven gevraagd worden voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. In de hal staan de ZWO sterren. Met de opbrengst daarvan steunen we de projecten in Malawi. Wilt u een gesprek of bezoek aan huis, geef dan uw gegevens bij de uitgang van de kerk.
Er wordt dan contact met u opgenomen!Bellen/mailen kan natuurlijk ook: 
Scriba:        mw. K.E. Middelkoop, 078 – 6151595, scriba_bk@pknpapendrecht.nl.
Predikant:   Ds. Th. Bouwman,       078 – 6153268, thea.bouwman@kpnmail.nl
Interim-predikant:  Ds. H. Talsma, 06-57225966,     henktalsma44@gmail.com