De Bethlehemkerk

De Kerkenraad

Samenstelling
In de Plaatselijke Regeling (uitgave januari 2005) staat omschreven dat de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk bij volledige bezetting wordt gevormd door 2 predikanten (1,8 formatieplaats), 16 pastorale ouderlingen, 3 jeugdouderlingen, 9 diakenen en 5 ouderlingen-kerkrentmeester.

Moderamen
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. In onze gemeente kennen we een Breed en een Smal Moderamen. Het Breed Moderamen wordt gevormd door de preses, de assessor, de scriba, een pastoraal ouderling, een jeugdouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Het Smal Moderamen wordt gevormd door de preses, de scriba en de predikant/assessor. Het smal moderamen bereidt de vergaderingen van het breed moderamen voor.

Vergaderingen
De kerkenraad vergadert acht keer per jaar op de vierde dinsdag van de betreffende maand. In de maanden februari, juli, augustus en december wordt niet vergaderd. Het Breed Moderamen vergadert gewoonlijk op de tweede dinsdag van de maand. Het Smal Moderamen vergadert in de week voorafgaand aan de Breed Moderamen vergadering.

Medewerkers
De pastoraal ouderlingen worden in hun werk bijgestaan door pastoraal medewerkers.
De ouderlingen-kerkrentmeester worden in hun werk bijgestaan door enkele kerkrentmeesters en medewerkers.
De diakenen worden in hun werk bijgestaan door diaconaal medewerkers.

Contact
Het contactadres van de kerkenraad is scriba_bk@pknpapendrecht.nl.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837