De Bethlehemkerk

Pastoraat

De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk telt ongeveer 2400 gemeenteleden. Ook diverse leden van PKN-kerken uit de regio vinden binnen de Bethlehemkerkgemeente een kerkelijk thuis.
In een gemeente van Christus zou het zo moeten zijn dat ieder gemeentelid, voor zover dat mogelijk is, zorg draagt voor de ander. Juist in een gemeente met een omvang als de Bethlehemkerk is het noodzakelijk dat velen zijn ingeschakeld in de herderlijke zorg, het omzien naar elkaar (pastoraat).
Het pastoraat in de Bethlehemkerk is dan ook niet een zaak van het pastoraal team alleen. Het zijn met name de wijkouderlingen en de pastoraal medewerkers die samen met het pastoraal team het pastoraat verzorgen. Maar ook hopen wij dat gemeenteleden intensief naar elkaar omzien, en dat gebeurt gelukkig ook. Een middel als de Groeigroepen kan hier ook sterk in helpen.

Pastoraal team
Het pastoraal team van de Bethlehemkerk bestaat uit de predikanten ds. J. Duijster en ds. H. Talsma. Ds. Talsma is pastor voor Wijk Oost met daarin de wijken 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16, 17 en 18. Ds. Duister is pastor voor Wijk West met daarin de wijken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 14.
Indien u, om welke reden dan ook behoefte hebt aan een gesprek, kunt u met de ouderling of de pastoraal medewerker van de wijk waartoe u behoort contact opnemen. In geval van ziekenhuisopname kunt u het beste zelf de predikant hiervan in kennis stellen.

Wijkouderlingen/pastoraal medewerkers
De gemeente is verdeeld in 18 wijken. Per wijk is er 1 ouderling en/of 1 pastoraal medewerker. De pastoraal ouderlingen vormen het Pastoraat samen met de pastoraal medewerkers het presbyterie. In het presbyterie worden pastorale werkzaamheden verdeeld en geregeld. In samenwerking met het pastoraal team wordt getracht elkaar in het presbyterie beter toe te rusten tot de pastorale taak.

Gemeenteleden buiten Papendrecht
Leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in de omgeving van Papendrecht wonen en zich aangetrokken voelen tot de wijze van kerkelijke gemeente zijn zoals de Bethlehemkerk dit tracht in te vullen, kunnen als lid worden ingeschreven. De voorzitter van het presbyterie is verantwoordelijk voor het pastoraat aan deze leden. Voor Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Streefkerk zijn er aparte contactpersonen. Nadere informatie over het gastlidmaatschap kunt u krijgen bij de ledenadministratie.

Vertrouwenspersoon
De taak van de vertrouwenspersoon is om aanspreekpunt te kunnen zijn voor leden van de Bethlehemkerk met klachten over ongewenste omgangsvormen en deze te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen. Van belang is te weten dat uitsluitend in overleg en met instemming van de klager gehandeld wordt en dat geheimhouding gegarandeerd is. De klager bepaalt uiteindelijk wat er met zijn/haar klacht gebeurt. Gemeenteleden kunnen, in voorkomende gevallen, een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837