De Bethlehemkerk

Privacyverklaring Bethlehemkerk

De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk in Papendrecht (hierna te noemen: Bethlehemkerk) is aangesloten bij Protestantse Kerk Nederland. De gemeente bestaat uit belijdende leden, doopleden en geregistreerde leden.

De registratie van belijdende- en doopleden is landelijk in handen van de PKN en wordt gestalte gegeven in de Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP). Toegang tot dit systeem is voorbehouden aan de aan de gemeente verbonden predikanten en aan het College van Kerkrentmeesters.

Gebruikers van het LRP krijgen toegang tot het systeem met een persoonlijke tweeweg-autorisatiesleutel. Bij datalekken of ongeoorloofde pogingen om toegang te krijgen tot LRP of de gegevens van LRP wordt dit per omgaande gemeld aan de Dienstenorganisatie van de PKN, die vervolgens direct aangifte doen van datalek/computervredebreuk.

De Bethlehemkerk registreert zelfstandig -  naast de LRP-registratie – gegevens om met gemeenteleden te kunnen communiceren via de tweewekelijkse uitgave De Schakel, die op abonnementsbasis wordt verspreid, alsmede een digitale weekbrief die na aanmelding/acceptatie aan abonnees op deze weekbrief wordt gemaild. Tevens worden via het LRP gegevens van lokale gemeenteleden geregistreerd die verband houden met de jaarlijkse (landelijke) actie Kerkbalans.

Voor zover gegevens niet via LRP beschikbaar zijn, wordt een database met abonneegegevens bijgehouden. Deze database wordt door de Bethlehemkerk beheerd en staat op de VPS van de kerk, gehost bij Transip in Hoofddorp. Die VPS is softwarematig volledig in eigen beheer.

De kerkenraad van de Bethlehemkerk is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging rond deze registraties. Voor zover derden betrokken zijn bij verwerking van gegevens, zijn daarmee Verwerkersovereenkomsten gesloten waarin ook geheimhouding is overeengekomen..

De Bethlehemkerk controleert halfjaarlijks de beveiligingsmaatregelen en logbestanden, beoordeelt en evalueert deze en neemt aanvullende maatregelen waar nodig.  

De Bethlehemkerk beschikt over een protocol hoe te handelen in geval van onverhoopte datalekken en beveiligingsincidenten. Voor uitvoering van het gemeentewerk worden alleen die gegevens geregistreerd die strikt noodzakelijk zijn. Toegang tot de gegevens hebben alleen predikanten, kerkrentmeesters en – voor het betreffende onderscheiden deel – de uitvoerders van verzending van de weekbrief.

De persoonsgegevens die de Bethlehemkerk verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gegevens zijn geregistreerd op basis van “gerechtvaardigd belang”. De verwerking is noodzakelijk voor het kunnen functioneren van een kerkelijke gemeenschap en inherent aan het lidmaatschap van en deelname aan de gemeente. Daarmee staat de verwerking in verhouding tot de inbreuk voor personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het functioneren van een kerkelijke gemeente kan niet op een minder nadelige manier worden bereikt. De gegevens die worden opgeslagen betreffen:

  • Geslacht
  • Voorletters/voornaam (voornamen)
  • Achternaam
  • Burgerlijke staat
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Mailadres en telefoonnummer
  • Kwalificatie lidmaatschap (belijdend, doop, geregistreerd lid)
  • Jaarbijdrage Kerkbalans
  • Bankrekeningnummer

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door De Bethlehemkerk worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens De Bethlehemkerk verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door De Bethlehemkerk wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere instantie of instelling kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Bethlehemkerk stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht om een wettelijke reden niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bethlehemkerk

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons dan horen wij dit graag via mail scriba_bk@pknpapendrecht.nl of telefoon (0184) 685440. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 - Papendrecht - 0786151837