Blog

 • Uncategorised (2)
 • Nieuws (2)
 • Werkgroepen (0)
  • Algemene Werkgroepen (0)
   • ZWO Commissie (20)

    De ZWO commissies van de Bethlehemkerk en de Morgenster zijn door de afzonderlijke kerkenraden ingesteld om de belangen te behartigen van: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking (ZWO).

    De taak van de commissie is:

    • In de gemeente aandacht vragen voor acties en projecten op het gebied van ZWO, veelal aan de hand van informatie van de landelijke organisatie 'Kerk in Actie',
    • Het verzorgen van informatie en publicaties,
    • Betrokken zijn bij de verschillende collectes voor deze doelen.


    De ZWO commissies ontwikkelen diverse activiteiten, zowel afzonderlijk alsook gezamenlijk. Het 'Ster -project' is hierbij een belangrijke activiteit. Tweejaarlijks wordt door de commissies een nieuwe bestemming gekozen voor de inkomsten van de 'Sterren', te vinden in de hal van beide kerken. Ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en gebruikt gereedschap en mobieltjes behoort tot één van de gezamenlijke ZWO activiteiten.

    Naast projecten van 'Kerk in Actie' ondersteunt de ZWO commissie van de Morgensterkerk tevens enkele projecten waarmee vanuit het verleden contacten zijn opgebouwd. Voorts onderhoudt de ZWO commissie van de Morgensterkerk contact met de werkgroep 'Rwanda'.

    HELPT U OOK MEE MET HET WERK VAN DE ZWO?

    BOUW MEE AAN EEN WERELD DIE VOOR IEDEREEN BEWOONBAAR IS.

    Omdat het om mensen gaat. 

   • Kerk & Internet (2)
  • De Bethlehemkerk Werkgroepen (6)
   • Israelreis 2012 (13)
   • Diaconie (1)
   • Gemeente Groeigroepen (1)

    Gemeente Groeigroepen in de Bethlehemkerk

    Wat is een groeigroep

    Gemeente Groei Groepen zijn er in meer dan 1500 Protestantse Gemeenten, maar ook in andere kerken en gemeenten. Het zijn kleine huiskamerkringen, waar rond een open bijbel het geloofsgesprek gevoerd wordt met als doel te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis.
    Je ontmoet elkaar in een ontspannen  sfeer. Niet vromer dan je bent. Niet (on-)geloviger dan je bent. Als groeigroep kom je om de 2 tot 4 weken bij iemand thuis bij elkaar. Een groeigroep bestaat uit 5 tot max. 15 mensen. Er zijn op dit moment 15 groeigroepen actief.
     
    1. Groeigroep "de Kooij/ Middenpolder"
    2. Groeigroep "Samen"
    3. Groeigroep "Oude AK"
    4. Groeigroep "de Meent'
    5. Groeigroep "Sadrach"
    6. Groeigroep "Oostpolder"
    7. Groeigroep "Schoolstraat"
    8. Groeigroep "Streefkerk"
    9. Groeigroep "Belijdenisgroep 2012"
    10. Groeigroep "Mansvelt"
    11. Jong gezinnengroep "Oostpolder"
    12. Jong gezinnengroep "West"
    13. Jong gezinnengroep "2014"
    14. Groeigroep "Young" 

    leven door de geest 350x195

    Wil je meedoen aan een groeigroep of er in jouw omgeving zelf een van de grond helpen? Neem dan contact op met Hilde Aantjes (0184-692308).

   • Israelreizen (1)
   • Bazaar (7)
   • Beroepingswerk Bethlehemkerk (1)
   • Gemeente Weekend Bk (1)

    Voor belangstellenden

    Korte impressie weekend 2018...gemeente weekend

    Later volgt er meer...

     

   • Liturgie & Eredienst (1)

    Eindverslag versie 1.0

    Advies Werkgroep Liturgie en Eredienst

    Analyse hoofdlijnen Enquete Liturge & Eredienst

  • De Morgenster Werkgroepen (0)
   • De Musical Maria (6)
   • Nerkewitz (2)
   • Liturgisch bloemschikken (1)
   • Rwanda (1)

    Negen kerkelijke gemeenten in Nederland, waaronder de Morgensterkerk, onderhouden contacten met 18 gemeenten van de EPR (Eglise Presbyterienne au Rwanda) in twee Rwandese regio’s. Deze contacten zijn ontstaan toen christenen van de EPR aan de toenmalige classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland kenbaar maakten een spirituele uitwisseling op gemeenteniveau te willen. De Morgensterkerk onderhoudt contacten met de Rwandese gemeenten Bubazi en Nyakabuye.

    Het contact bestaat uit een briefwisseling waarbij de partnergemeenten elkaar op de hoogte houden van het wel en wee in hun gemeenten.
    Er is elk jaar een uitwisselingszondag (2e zondag van november) met in de eredienst voor een deel dezelfde lezingen en liederen. Zo delen de gemeenten het geloof, bidden voor elkaar en geven elkaar bemoediging. Elke twee jaar is er een delegatiebezoek waarbij vertegenwoordigers van de regio’s Ruymba en Remera een bezoek brengen aan de regio Dordrecht of omgekeerd.

    Naast de spirituele uitwisseling, die de basis vormt van de contacten, bestaat er ook het instituut van “De Kleine Projecten”. Hiermee worden initiatieven voor projecten in Rwanda financieel ondersteund. Als een project een duidelijke bijdrage levert aan de gehele gemeente en voldoende ondersteuning in Rwanda zelf, wordt voor zo’n project een bedrag van maximaal € 1400,- ter beschikking gesteld. De werkgroep Rwanda en de ZWO dragen elk jaar € 500,- bij aan “De Kleine Projecten”.

    De taak van de werkgroep Rwanda bestaat uit:

    • het in stand houden van de contacten door middel van briefwisseling en e-mail verkeer;
    • het mede voorbereiden van de liturgie van de uitwisselingsdienst;
    • verkoopacties o.a. van kaarten Rwanda om “De Kleine Projecten” te ondersteunen;
    • deelnemen aan het overleg in de werkgroepen vergaderingen van de 9 gemeenten in de regio;
    • samen met de andere Rwandawerkgroepen de delegatiebezoeken voorbereiden en inhoud geven;
    • de gemeente van de Morgensterkerk informeren over bovengenoemde zaken en aanvullende informatie over Rwanda geven.
   • Eredienst (1)

    De Werkgroep Eredienst is een commissie binnen de Morgensterkerk die zich bezig houdt met de liturgie (vormgeving van de dienst) in de kerk. De Werkgroep bezint zich op de kerkdiensten en zoekt naar mogelijkheden om de betrokkenheid van de gemeente in de dienst te vergroten.


    De werkgroep bestaat naast de predikanten, die de werkgroep voorzitten, uit ongeveer 8 gemeenteleden van verschillende geledingen en leeftijdsgroepen.

    Heeft u opmerkingen over een dienst dan kunt u altijd iemand uit de werkgroep aanspreken.

   • Middagvieringen (6)
   • Diaconie in De Morgenster (1)

    Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie is attent op behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het present zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.

    Diaconie De Morgenster bankrekening NL19 TRIO 0254 7195 62.

    U kunt contact opnemen met de Diaconie in De Morgenster via diaconie_mk@pknpapendrecht.nl

     

 • Website (1)
 • Vacatures (1)
 • Fotoboek (8)
 • koor (1)
 • Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's (16)

  Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's

 • Jeugd: Crèche (1)

  Geen info beschikbaar

 • Jeugd: Kindernevendienst BK (1)

  Nog geen info beschikbaar

 • Jeugd: Kindernevendienst MK (1)

  Nog geen info beschikbaar

 • Jeugdkerk MK (1)

  Nog geen info beschikbaar

 • Jeugdkerk Paks (1)

  Jeugdkerk Paks!

  Dit is een Jeugddienst voor en door jongeren vanaf 12 jaar. Elke eerste zondag van de maand om 10 uur hebben wij tegelijk met de normale dienst in de Bethlehemkerk een eigen dienst in de grote zaal van de Palm. Meestal zijn er zo rond de 40 tot 50 jongeren.

  We beginnen altijd met het aansteken van de kaars en dan wordt er ook een gedichtje voorgelezen. We zingen met elkaar opwekking. De Paksband is onze eigen band en verzorgt elke maand de muzikale medewerking en begeleid alle nummers die we met elkaar zingen. Elke maand wordt er ook een ‘muziekpraatje’ gehouden, we luisteren dan naar een nummer van meestal een christelijke band en dan wordt er iets over de inhoud en de tekst verteld. Ook luisteren we elke maand naar een spreker, die dan iets vertelt over het onderwerp van die maand. Na de dienst is er tijd om gezellig met elkaar na te praten en wat te drinken.

  Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer over het christelijk geloof te weten komen? Dan moet je vooral een keer naar Jeugdkerk Paks komen, je zult versteld staan hoe leuk een kerkdienst kan zijn!

   

 • Agenda van de Jeugd (2)
 • Jeugd: Together we go (1)
 • Jeugd: Spoorzoekers Junior (2)
 • Jeugd: Spoorzoekers (1)
 • Jeugd: Verkenners (1)
 • Jeugd: BK-kids (1)
 • Privacyverklaring Bethlehemkerk (1)

  De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk in Papendrecht (hierna te noemen: Bethlehemkerk) is aangesloten bij Protestantse Kerk Nederland. De gemeente bestaat uit belijdende leden, doopleden en geregistreerde leden.

  De registratie van belijdende- en doopleden is landelijk in handen van de PKN en wordt gestalte gegeven in de Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP). Toegang tot dit systeem is voorbehouden aan de aan de gemeente verbonden predikanten en aan het College van Kerkrentmeesters.

  Gebruikers van het LRP krijgen toegang tot het systeem met een persoonlijke tweeweg-autorisatiesleutel. Bij datalekken of ongeoorloofde pogingen om toegang te krijgen tot LRP of de gegevens van LRP wordt dit per omgaande gemeld aan de Dienstenorganisatie van de PKN, die vervolgens direct aangifte doen van datalek/computervredebreuk.

  De Bethlehemkerk registreert zelfstandig -  naast de LRP-registratie – gegevens om met gemeenteleden te kunnen communiceren via de tweewekelijkse uitgave De Schakel, die op abonnementsbasis wordt verspreid, alsmede een digitale weekbrief die na aanmelding/acceptatie aan abonnees op deze weekbrief wordt gemaild. Tevens worden via het LRP gegevens van lokale gemeenteleden geregistreerd die verband houden met de jaarlijkse (landelijke) actie Kerkbalans.

  Voor zover gegevens niet via LRP beschikbaar zijn, wordt een database met abonneegegevens bijgehouden. Deze database wordt door de Bethlehemkerk beheerd en staat op de VPS van de kerk, gehost bij Transip in Hoofddorp. Die VPS is softwarematig volledig in eigen beheer.

  De kerkenraad van de Bethlehemkerk is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging rond deze registraties. Voor zover derden betrokken zijn bij verwerking van gegevens, zijn daarmee Verwerkersovereenkomsten gesloten waarin ook geheimhouding is overeengekomen..

  De Bethlehemkerk controleert halfjaarlijks de beveiligingsmaatregelen en logbestanden, beoordeelt en evalueert deze en neemt aanvullende maatregelen waar nodig.  

  De Bethlehemkerk beschikt over een protocol hoe te handelen in geval van onverhoopte datalekken en beveiligingsincidenten. Voor uitvoering van het gemeentewerk worden alleen die gegevens geregistreerd die strikt noodzakelijk zijn. Toegang tot de gegevens hebben alleen predikanten, kerkrentmeesters en – voor het betreffende onderscheiden deel – de uitvoerders van verzending van de weekbrief.

  De persoonsgegevens die de Bethlehemkerk verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gegevens zijn geregistreerd op basis van “gerechtvaardigd belang”. De verwerking is noodzakelijk voor het kunnen functioneren van een kerkelijke gemeenschap en inherent aan het lidmaatschap van en deelname aan de gemeente. Daarmee staat de verwerking in verhouding tot de inbreuk voor personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het functioneren van een kerkelijke gemeente kan niet op een minder nadelige manier worden bereikt. De gegevens die worden opgeslagen betreffen:

  • Geslacht
  • Voorletters/voornaam (voornamen)
  • Achternaam
  • Burgerlijke staat
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Mailadres en telefoonnummer
  • Kwalificatie lidmaatschap (belijdend, doop, geregistreerd lid)
  • Jaarbijdrage Kerkbalans
  • Bankrekeningnummer

  Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

  Wanneer uw persoonsgegevens door De Bethlehemkerk worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

  Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

  Recht van inzage van de betrokkene

  U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens De Bethlehemkerk verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden.

  Recht op rectificatie

  Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

  Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

  Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Recht op beperking van de verwerking

  Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door De Bethlehemkerk wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere instantie of instelling kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Recht van bezwaar

  Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

  Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De Bethlehemkerk stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht om een wettelijke reden niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bethlehemkerk

  Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons dan horen wij dit graag via mail scriba_bk@pknpapendrecht.nl of telefoon (0184) 685440. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 • Privacyverklaring Morgenster Kerk (3)
 • Vorming & Toerusting 2018 & 2019 programma's (35)

  Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's

 • MiddagVieringen De Morgenster, seizoen 2018-2019 (2)

  MiddagVieringen De Morgenster, seizoen 2018-2019

 • Gemeenteavond Bethlehemkerk (3)

  Gemeenteavond:

  1. Concept beleidsplan voor de komende jaren

  2. Concept voor de nieuwe plaatselijke regeling

  3. Voorgenomen besluit over de dienst op nieuwjaarsdag