Blog

Vertrouwenspersoon Bethlehemkerk.

Geschreven door scriba Bethlehemkerk. Gepost in De Bethlehemkerk Website.

Vertrouwenspersoon Bethlehemkerk.

De kerk biedt een veilige plek voor iedereen, maar wat als dat eens niet zo is. Als er zich iets voordoet waardoor u/jij zich niet veilig voelt.IMG 2458 2

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen waarbij kerkelijke medewerkers zijn betrokken kunt u/jij bij de vertrouwenspersoon terecht. Het kan zijn dat u/jij alleen uw verhaal kwijt wilt, of u wilt dat er iets gebeurt en u wilt hier ondersteuning bij

De vertrouwenspersoon zal alles wat wordt gedeeld vertrouwelijk behandelen en zal geen stappen ondernemen zonder uw instemming

Als u gebruik wilt maken van de vertrouwenspersoon kunt u via deze link het reglement inzien wat er binnen de Bethlehemkerk over is afgesproken.

Sinds maart 2019 is als vertrouwenspersoon Els Swart benoemd

Zij is bereikbaar onder nummer 078-6159461 of bij spoed  06-11363147

Ook kunt mailen, het mailadres is elsswart19@gmail.com

Els Swart.

ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Website.

ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht

 1. A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht
Telefoonnummer (facultatief): 078-6151837
RSIN/Fiscaal nummer: 824.107.020
Website adres: http://pknpapendrecht.nl/index.php/bk-debethlehemkerk
E-mail: scribabk@pknpapendrecht.nl
Adres: Van der Palmstraat 1
Postcode: 3351 HA
Plaats: Papendrecht
Postadres: Van der Palmstraat 1
Postcode: 3351 HA<
Plaats: Papendrecht
   

De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht.

 1. B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 1. C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 1. E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 1. G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
bijdragen levend geld 14.800 18.436 14.081
door te zenden collecten 1.900 2.052 1.340
rentebaten en dividenden  140  8  67
totaal baten 16.840 20.496 15.488
       
lasten      
diaconaal werk plaatselijk 7.500 4.708 2.848
diaconaal werk regionaal 4.400 4.302 3.940
diaconaal werk wereldwijd 2.500 3.950 2.600
overige lasten en baten - 2.375 2.690
verplichtingen/bijdragen andere organen 2.135 2.143 2.312
lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.000 1.525  937
kosten beheer, administratie en archief  360  391  360
rentelasten/bankkosten  160  172  164
totaal lasten 18.055 19.566 15.851
       
Resultaat (baten - lasten) -1.215  930 -363

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting diaconie Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

ANBI Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht

Geschreven door kerkrentmeesters. Gepost in De Bethlehemkerk Website.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht
Telefoonnummer (facultatief)     078-6151837
RSIN/Fiscaal nummer 824.554.346
Website bethlehemkerkpapendrecht.nl
E-mail sctriba@pknpapendrecht.nl
Adres Van der Palmstraat 1
Postcode 3351HA
Plaats Papendrecht

De Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht.

 1. B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zeven leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 1. C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website  vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Activiteiten die worden uitgevoerd worden op onze website of in het kerkblad “de Schakel” gepubliceerd.


 

 1. G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

     
 

 begroting

rekening

rekening

 

2017

2017

2016

baten

     

 Opbrengsten uit bezittingen

 €         31.880

 €          36.369

 €         53.664

 Bijdragen gemeenteleden

 €       252.400

 €        264.336

 €       258.928

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €                  -

 €                   -

 €                  -

Totaal baten

 €       284.280

 €        300.705

 €       312.592

 

lasten

     

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €       150.084

 €        124.114

 €       137.172

 Per saldo inkomsten en bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          8.280-

 €           8.577-

 €          6.201-

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €         17.200

 €          17.041

 €         17.024

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €         64.749

 €        101.254

 €         91.677

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €         64.060

 €          64.949

 €         59.897

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          8.500

 €            8.796

 €         12.648

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                  -

 €                   -

 €                  -

Totaal lasten

 €       296.313

 €        307.578

 €       317.985

       

Resultaat (baten - lasten)

 €        12.033-

 €           6.873-

 €              375

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De Bethlehemkerk ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI Stichting Bouw Hervormde Kerk Papendrecht te Papendrecht

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Website.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Bouw Hervormde Kerk Papendrecht te Papendrecht
Telefoonnummer (facultatief): 078-6151837
RSIN/Fiscaal nummer: 801.426.571
Website adres: http://pknpapendrecht.nl/index.php/bk-debethlehemkerk
E-mail: scriba_bk@pknpapendrecht.nl
Adres: Van der Palmstraat 1
Postcode: 3351 HA
Plaats: Papendrecht
Postadres: Van der Palmstraat 1
Postcode: 3351 HA
Plaats: Papendrecht
   

De Stichting Bouw Hervormde Kerk Papendrecht te Papendrecht is een onderdeel van geloofsgemeenschap “Hervormde Gemeente Bethlehemkerk” die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx">kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Bouw Hervormde Kerk Papendrecht te Papendrecht .

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 3 leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Bestuursleden moeten afkomstig zijn uit het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting.  

C. Doelstelling/visie

De doelstelling van de stichting is het hebben, onderhouden en exploiteren van het kerkgebouw met nevenruimte ten behoeve van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht en verder alles wat hier rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

D. Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Er is geen personeel in dienst van de stichting.

E. Verslag Activiteiten en te voeren beleid

De afgelopen jaren heeft de Stichting, afgezien van het houden van de eigendom van het kerkgebouw ten behoeve van de geloofsgemeenschap, geen eigen activiteiten ontplooid.

Het beleid van de Stichting is gericht op vereenvoudiging van de juridische structuur. Binnen het bestuur is besloten tot opheffing van de stichting en overdracht van de (juridische) eigendom van het kerkgebouw met nevenruimtes aan de kerkelijke rechtspersoon. Hiervoor wordt tezamen met de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht juridisch advies ingewonnen.

F. Voorgenomen bestedingen

Alle baten en lasten ten aanzien van het kerkgebouw en nevenruimtes komen voor rekening van de kerkelijke rechtspersoon Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Alle baten en lasten ten aanzien van het kerkgebouw en nevenruimtes komen voor rekening van de kerkelijke rechtspersoon Hervormde Gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht.