Blog

Verslag kerkenraadsvergadering 24 september 2013

Geschreven door Corrie Middelkoop. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Van de kerkenraadsvergadering van 24 september vindt u in dit artikel een beknopt verslag.

Vacatures

Omdat voorjaar 2014 nogal wat kerkenraadsleden aftredend zijn is afgesproken dat de betreffende kerkenraadsleden in november aangeven of ze zich herkiesbaar stellen. Dan is er voldoende tijd om opvolgers te zoeken.

Werkplan presbyterie

Het overleg van pastoraal ouderlingen en medewerkers en de predikanten heeft afgelopen vergaderingen kritisch gekeken naar de opzet en inrichting van haar werkzaamheden. Het presbyterie heeft diverse werkvormen besproken, in een gesprek over de wijze waarop we de pastorale aandacht voor gemeenteleden het meest passend kunnen organiseren.

Mede door het aanhoudend bestaan van vacante wijken, is overwogen wijken te vergroten of samen te voegen. Voor die grotere wijken zouden dan wijkteams gezamenlijk invulling kunnen geven aan de pastorale taak. Evenals tijdens de eerder genoemde gesprekken rondom 'herstructurering', werd sterk ervaren dat de bestaande vaste wijkindeling het beste aansluit bij de pastorale opdracht in onze gemeente. Door de wijken te vergroten zou er meer druk komen op de individuele ambtsdragers en door teams samen te stellen zou er druk komen te staan op de persoonlijke relatie tussen ambtsdragers en de gemeenteleden in de betreffende wijk. Na het vaststellen van bovenstaande bevindingen, is bezien welke werkwijze de elementen van meer samenwerking en een vaste wijkindeling gerealiseerd zouden worden.

In hoofdlijnen is afgesproken:

  • de huidige wijkindeling blijft behouden
  • er wordt structuur gegeven aan de onderlinge samenwerking: De pastoraal ouderlingen en medewerkers van wijken van iedere predikant zullen samenwerken, waardoor twee combinaties van wijken (oost en west).
  • de vergaderingen van het presbyterie starten (19.30 uur) met een bespreking van actualiteiten binnen de combinatie van wijken. In dat overleg kunnen taken worden verdeeld en bezoeken worden overgedragen en er is aandacht voor dringende pastorale vragen uit de vacante wijken (zonder de vacature samen in te vullen).
  • vanuit de afzonderlijke besprekingen kunnen eventuele algemene aandachts- of gesprekspunten worden 'meegenomen' naar het gezamenlijk deel van de presbyterievergadering. In dat deel blijft de nadruk liggen op toerusting voor het pastorale werk in de wijken.
  • binnen de combinaties, bijvoorbeeld voortvloeiend uit het introductieprogramma voor nieuwe ambtsdragers, kunnen vaste koppels ontstaan (indien dit gewenst is).

Met de gewijzigde opzet worden wijkouderlingen/ medewerker meer uit hun isolement gehaald. Het werven van nieuwe mensen is hierdoor wellicht eenvoudiger.

Beleidsplan 2013 -2017

Het nieuwe beleidsplan heeft de titel gekregen: Wat ons drijft is de liefde van Christus (2 Kor. 5: 14) In dit plan is de identiteit omschreven, koers uitgestippeld en zijn prioriteiten en doelstellingen verwoord. Het beleidsplan is via een aantal stappen tot stand gekomen. De kerkenraad is begonnen met een terugblik op het vorige beleidsplan. Het vorige beleidsplan kwam tot stand in een tijd dat er juist besloten was om het verder ontwikkelen van het Samen-Op-Weg-proces van Morgensterkerk en Bethlehemkerk te stoppen (2006). Beide gemeenten gaven aan dat samengaan in de plaatselijke situatie niet geboden was; het gemeenteleven leek meer gediend met het zelfstandig blijven van de twee vierende kernen. Wel bleef de samenwerking op diverse gebieden. Als speerpunt werd gekozen “de taille” of wel de tussengeneratie Als tweede speerpunt was gekozen voor “Missionair gemeente-zijn”. Beide speerpunten zijn onverminderd actueel. Het nieuwe beleidsplan bouwt verder op de keuzes van het oude beleidsplan. Zowel binnen de PKN, als in de Bethlehemkerk heeft de missionaire opdracht van de gemeente van Christus meer aandacht gekregen. In onze Bethlehemkerk is de missionaire werkgroep al geruime tijd actief en zij zullen zich dan ook in gaan zetten om dit speerpunt te concretiseren. Het speerpunt voor de periode 2013-2017 is geformuleerd: Het bevorderen van betrokkenheid, contact en het onderlinge geloofsgesprek, zowel intern, als extern De kerkenraad gaat akkoord met het beleidsplan 2013-2017.

De begroting KRM 2014

De cijfers van de eerste helft van 2013 zijn als uitgangspunt genomen. De bijdrage van de gemeenteleden loopt terug en de opbrengst van “oud papier” valt door de lage papierprijs tergen. Desondanks is men er in geslaagd om een sluitende begroting op te maken.

Overleg Kerken Papendrecht

Er zijn dit jaar te weinig aanmeldingen voor godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen voor financiering vanuit de overheid. Desondanks is er toch gestart op 3 scholen maar dan voorlopig op vrijwillige basis. De eerstvolgende vergadering van het OKP zullen afgevaardigden van de diaconieën komen spreken over de WMO.

Gemeenteleden die meer willen weten over het werkplan van het presbyterie of het beleidsplan kunnen contact opnemen met het scribaat: scriba_bk@pknpapendrecht.nl of tel. 6151595

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering is 29 oktober.

Corrie Middelkoop scriba Bethlehemkerk