Blog

Oproeping algemene ledenvergadering

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Het bestuur van de vereniging ‘Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht’ (hierna: vereniging) nodigt alle leden uit de algemene ledenvergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op 29 januari 2017 om ca. 11.30 uur (na afloop van de kerkdienst) in de Palm, Van der Palmstraat 1, Papendrecht. Lees verder voor agenda en toelichting.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter van de vereniging de heer C.H. Pruim.

  2. Toelichting bij het voorstel de taken van de vereniging over te dragen aan het kerkgenootschap: Hervormde gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht (hierna: hervormde gemeente).

  3. Constatering rechtsgeldige benoeming bestuurders/(her)benoeming/bekrachtiging benoeming bestuurders.

  4. Stemming over de voorstellen.

  5. Rondvraag.

  6. Sluiting.

Toelichting

Sinds 1961 is de vereniging eigenaar van de pastorie met verder bijbehoren, aan de Van der Palmstraat 5, 3351 HA Papendrecht. De pastorie wordt gratis ter beschikking gesteld aan de hervormde gemeente voor de uitoefening van haar taken, conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De baten en lasten van de vereniging worden ontvangen c.q. betaald door de hervormde gemeente en worden verantwoord in de jaarrekening van de hervormde gemeente.

De vereniging heeft geen eigen jaarrekening en geen andere baten dan de hiervoor genoemde pastorie en heeft geen bankrekeningen op naam.

De taken van de vereniging, zoals omschreven in de statuten, zijn:

•    het houden van godsdienstoefeningen;

•    het geven van catechetisch onderwijs;

•    behartigen van de geestelijke belangen van de jeugd;

•    het benutten van elk toelaatbaar middel om een ieder het evangelie te benaderen.

De vereniging heeft haar taken in feite sinds 1965 overgedragen aan de hervormde gemeente, die sindsdien deze taken als enige uitvoert. Een formele taakoverdracht heeft echter niet (volledig) plaatsgevonden. Het bestuur van de vereniging acht het gewenst hieraan alsnog gevolg te geven, mede gezien de nadrukkelijke wens van het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk in Nederland om de vereniging, na de taakoverdracht, te ontbinden.

In de Schakel van 18 november 2016 hebt u kunnen lezen waarom de vereniging destijds is opgericht en waarom het college van kerkrentmeesters voornemens is de vereniging te ontbinden. Voordat de procedure tot ontbinding kan worden gestart, moeten eerst alle activa en passiva van de vereniging worden overgedragen aan de gemeente. Lees hier meer over de relatie tussen kerk, stichting en vereniging.

Voorstellen

Het bestuur van de vereniging legt daarom de volgende voorstellen ter stemming aan u voor:

1   Het in het kader van een taakoverdracht aan het kerkgenootschap: Hervormde gemeente Bethlehemkerk te Papendrecht, kantoorhoudende Van der Palmstraat 1 te 3351 HA Papendrecht, hierna ook te noemen: de hervormde gemeente, en voorgenomen ontbinding van de Vereniging, aangaan van een driepartijenovereenkomst, onder meer inhoudende de overdracht ‘om niet’ aan de hervormde gemeente van alle activa en passiva van de Vereniging, waaronder begrepen het woonhuis (pastorie) met verder bijbehoren aan de Van der Palmstraat 5 te 3351 HA Papendrecht, kadastraal bekend gemeente Papendrecht sectie A nummer 3467, groot vijf are en veertig centiare;

2.   het voor zoveel nodig constateren dat alle huidige bestuurders rechtsgeldig zijn benoemd casu quo voor zoveel nodig alsnog bij dezen te (her)benoemen casu quo de (her)benoeming te bekrachtigen.

Namens het bestuur van de vereniging,

Evert Wisgerhof (secretaris)