Blog

Stille Week 2019

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Gezamenlijke vieringen en erediensten van de Bethlehemkerk en De Morgenster.

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april
19.30 uur, in De Morgenster.
In deze vieringen gaan respectievelijk voor: Erik Juch, Lisette van Sinttruije en Peter van Uden.
Organist is Arie de Bruijn.
Er is geen collecte

De Stille week begint met drie avondvespers. We staan tijdens een korte viering stil bij de zalving van Jezus, een uitleg van Jezus over zijn dood en voetwassing als nalatenschap van Jezus aan zijn volgelingen.

Donderdag 18 april
19.30 uur, Witte Donderdag
in de Bethlehemkerk
Organist is André de Jager.
Collecten: Geschakeld Diaconiewerk; deur: Geschakeld Kerkenwerk.
(Liturgie onderaan dit artikel)

Wij spreken over ‘het laatste avondmaal’. Dan denken we aan het avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Het was aan de vooravond van zijn dood. Maar Jezus dacht bij de woorden ‘laatste avondmaal’ aan iets anders. Hij dacht aan een maaltijd die nog moest komen. Zijn einde nadert, maar het zal niet het einde van alles zijn. Er is een groter perspectief. Dat van een nieuwe wereld. Het thema: Het laatste avondmaal.

Piet van Die.

Vrijdag 19 april
19.30 uur, Goede Vrijdag
in de Bethlehemkerk
Organist is Robert van Eijl.
Er is geen collecte.

In de eredienst kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het licht. Totdat het licht verduistert, geheel tegen de woorden van het Johannesevangelie in (Johannes 1:50). Voordat het licht verduistert - sterft - is er sprake van lijden. Aan de hand van Schriftgedeelten, poëzie en schilderijen staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus, onze Heer. Thema bij de dienst is: De kunst van lijden en sterven.

Ds. J.A.L. Duijster.

Zaterdag 20 april
19.00 uur, Kinderpaaswake
in De Morgenster

Het is al een traditie geworden: een Paaswake voor kinderen.

22.00 uur, Stille Zaterdag
Paaswake in De Morgenster
Organist is Arie de Bruijn.
Er is geen collecte
 
Het is Stille Zaterdag. Op deze avond gedenken en vieren wij de doorgang van donker naar licht.
Beleef en ervaar het mee!
We beginnen in stilte en in het donker. Maar dan komt alles wat we onder ogen hebben moeten zien in een ander licht te staan: het licht van Pasen wordt binnengedragen en we geven het aan elkaar door. Kunnen ook wij iets ervaren van wat zijn opstanding voor ons kan betekenen? We horen verhalen over God, die ons mensen in het licht heeft geschapen, bevrijdt uit wanhopige situaties en vernieuwt waar geen hoop meer is. Met beelden, persoonlijke verhalen en muziek komt het onbegrijpelijke dichterbij en wordt tastbaar. Gaandeweg worden wij meegenomen op de hoopvolle weg van het licht, die wij ook belijden en herinneren in de doopgedachtenis.
 
Liturgie Wite Donderdag en Goede Vrijdag

Witte Donderdag:

Orgelspel     

 VOORBEREIDING

Zingen: Lied 117d

Stilte

Bemoediging en groet

v.:        Wie woont in de hoede van de allerhoogste God

g.:        vernacht in de schaduw van de Eeuwige

v.:        Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen

g.:        Hij is een schild, een muur om je heen

v.:        De Heer zij met u

g.:        ook met u zij de Heer

 Zingen: Lied 558: 1,4 en 5

ROND HET WOORD

Gebed

 Lezing: Exodus 12, 15-20

 Zingen: Lied 723: 2

 Lezing: Matteüs 26, 26-29

 Zingen: Lied 376: 1, 6 en 7

Overdenking

 Zingen: Lied 556

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling der gaven, bestemd voor

Voorbeden

DE TAFEL VAN DE HEER

Zingen: Lied 395

 Tafelgebed

v.:        Verheft uw harten!

g.:        wij hebben ons hart bij de Heer

v.:        Laten wij danken de Heer onze God!

g.:        het past ons de Heer te danken

v.:        ….(spreekt lofgebed uit)…

            verheffen ook wij onze stem en zingen:

Zingen: Lied 405: 3 en 4

 v.:        …(zegt inzettingswoorden)..

            Als wij dan eten van dit brood

            en drinken uit deze beker,

            verkondigen wij de dood des Heren,

            totdat Hij komt!

g.:        Maranatha!

v.:        ….(gebed om de geest)…

            door Jezus Christus, onze Heer.

g.:        Amen

v.:        Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde.

g.:        Onze Vader…

Vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen: ‘De vrede van Christus’

 Communie (tijdens communie orgelspel)

 Dankgebed

 Zingen: Psalm 118: 1 en 6

Lezing: Matteüs 26,30

 (we verlaten in stilte de kerk)

 

Liturgie Goede Vrijdag:

Organist: Robert van Eijl
Overige muzikale medewerking: Christiaan (fluit), Beat (trombone), Jolanda (hobo)
Lectoren: Wilma Kuntz en Cootje van der Zwaan

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 576b - vs. 1 en 3 (Robert en Jolanda)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 88 vs. 1 en 4

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Wie onder de hoede van de Hoogste woont
wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft
mag zeggen tegen de Heer: “Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God, op U stel ik mijn vertrouwen.”

G: Bij nacht en ontij hebben wij niets te vrezen,
Hij is een schild, een muur om ons heen.

Inleiding op de viering

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Luisteren naar lied: ’t Is middernacht en in de hof (Christiaan)

Dia kunstwerk 1 - Verraad

Schriftlezing(en)
- Johannes 18: 1-11 (door Cootje)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 1 (Robert en Jolanda)

Dia kunstwerk 2 - Verloochening

Schriftlezing(en)
- Johannes 18: 12-27 (door Wilma)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 2 (Robert en Christiaan)

Dia kunstwerk 3 - voor Pilatus

Schriftlezing(en)
- Johannes 18: 28-40 (door Cootje)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 3 (Robert en Jolanda)

Dia kunstwerk 4 - kroning en slagen

Schriftlezing(en)
- Johannes 19: 1-16a (door Wilma)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 4 (Robert en Christiaan)

Meditatie De kunst van lijden en sterven

Luisteren naar: (N.B.: nog overleg gaande)

Dia kunstwerk 5 - Kruisiging

Schriftlezing(en)
- Johannes 19: 16b-29 (door Cootje)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 5 (Robert en Jolanda)

Schriftlezing(en)
- Johannes 19: 30 (door Cootje)

Dia 6 - Stilte (dia op zwart)

Doven Paaskaars

Stilte
(N.B.: als lector gaat lezen kan volgende kunstwerk getoond worden)

Dia kunstwerk 7 - die hem hebben doorstoken

Schriftlezing(en)
- Johannes 19: 31-37 (door Wilma)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 6 (Robert en Christiaan)

Dia kunstwerk 8 - graflegging

Schriftlezing(en)
- Johannes 19: 38-42 (door Cootje)

Antwoordlied: Lied 587 vs. 7 (Robert en Jolanda)

Gedicht

Gebeden

Terwijl wij in stilte de kerk verlaten luisteren we naar -
- Erbarme dich (Christiaan)

 

Birke Rapp.