Blog

VT1718 10 Psalm19 en zijn Midrasj

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.


Het boek der Psalmen, onderdeel van ‘de geschriften’  in het Oude Testament, is een hoofdstuk apart uit de  geschiedenis van de godsdienst van het oude Israël en het vroege Jodendom. Het boek geeft uitdrukking aan de universaliteit en diversiteit in geloofsbeleving en het gewenste eerbetoon aan God in het kader van het verbond tussen God en zijn volk. De psalmen geven op indrukwekkende wijze uitdrukking aan het collectieve en individuele geloofsleven van Israël.
 Psalm19 is hiervan een treffend voorbeeld. In drie avondbijeenkomsten zal de tekst van deze
 Psalm vanuit verschillende gezichtspunten in groepsverband worden gelezen en besproken.
 Dit gebeurt volgens een beproefde methode, waarbij ieder aan het woord komt. Ieder gebruikt de Bijbel van zijn eigen voorkeur. Tijdens de bespreking heeft in principe niemand de wijsheid in pacht. Ieders mening wordt gewogen en getoetst aan de (grond)tekst van de Psalm, zijn Midrasj, indien relevant ook aan zeer oude vertalingen. In principe zal de toetsing mijn inbreng zijn. Het zelf ontdekken en oplossen van angels en voetklemmen in de tekst en het zoeken naar oplossingen staan centraal. Het is in ieder geval niet de bedoeling, dat geleerde, dikke boeken over de psalm(en) worden herkauwd.
De Midrasj op Psalm 19 is onderdeel van de ‘Midrasj Tehilliem’ (Midrasj op de Psalmen). De samenstellers van dit oude Joodse geschrift beoogden in benarde tijden de verheerlijking van Gods grote daden, en het vertrouwen stellen in zijn wet levend te houden. Door vorming en toerusting wilden zij het geloof in het een en het ander onderbouwen en versterken, zo ook bij Psalm19. Het geschrift behoort tot het ‘haggadische’ type van de midrasjiem. Dit zijn rabbijns geredigeerde verzamelingen van oudere beschouwingen over of verklaringen van tekstgedeelten die buiten de officiële en gevestigde wetsgedeelten vallen. De schriftelijke samenstelling stamt ongeveer uit de tweede eeuw en de verzamelde onderdelen hebben een gevarieerde herkomst. Midrasjiem van dit type betreffen overwegend Schriftgedeelten of tekstpassages, waarover allerlei mening mogelijk en toelaatbaar is. Hun toelichtingen nemen de vorm aan van vertelling, uitweiding, of parabel, waarin op onsystematische en onorthodoxe wijze teksten met elkaar verbonden worden. Ook aan belangrijke gebeurtenissen in heden of verleden wordt (nieuwe) betekenis gegeven en verwachtingen voor de toekomst worden gewekt. Daartoe werden soms de medeklinkers in een schriftpassage opnieuw gegroepeerd (en al lezend van andere klinkers voorzien), zodat een nieuwe zin met een andere strekking ontstond. Deze kon beschouwd worden als de verklaring of uitleg van de oorspronkelijke schriftpassage. Kortom, de Midrasj Tehilliem is een vroege vorm van hergebruik van de psalmen en van heruitgave van oude tradities van tekstinterpretatie.

Leiding:     dr. K.D. Jenner
Data:          woensdag 10 januari 2018
                  woensdag 17 januari 2018
                  woensdag 24 januari 2018
Plaats:     De Bethlehemkerk 
Tijd:         20.00 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden bij dr. K.D. Jenner, kd.jenner@gmail.com