De Morgenster

Programma seizoen 2017 - 2018

Geschreven door S.G. de Vos. Gepost in Middagvieringen.

  

 

 Graag uw aandacht voor het volgende............

Ook de Morgenster ontkomt niet aan de ontkerkelijking.

Waren er vele jaren twee vieringen in de ochtend en één in de middag, in 2004 bleef er nog één morgendienst over. Zo heeft alles zijn tijd.

Sindsdien zijn er dus geen reguliere middagvieringen meer in De Morgenster. Maar op aandringen van gemeenteleden is door de kerkenraad de Werkgroep MiddagVieringen ingesteld met als opdracht diensten te organiseren waarvoor in de reguliere morgendiensten geen ruimte is. Onder leiding van ds. Piet van Die is men toen gestart met het houden van één experimentele middagviering per maand.

Momenteel bestaat de Werkgroep MiddagVieringen uit de volgende personen, ds. Ab Griffioen, Heine Tillema, Gerrit Straaten, Christine van der Zwart, ds. Jan Anne Bos, Arie de Bruijn en SGerrit de Vos (secr.).

Helaas worden deze vieringen matig bezocht.

Toch hadden (hebben) we in het afgelopen seizoen weer een gevarieerd aanbod kunnen presenteren.

In de vieringen wordt vaak wat dieper ingegaan op een aantal zaken en is de variatie van de diensten / vieringen wat breder. De laatste jaren was het aanbod o.a.:

*Thomas – vieringen met een : “Heilige Chaos”, waarin bezoekers met elkaar in gesprek of creatief bezig gaan over een bepaalde stelling of thema.

*Taizé – vieringen met momenten van verstilling, persoonlijk gebed, voorbeden en zang (dikwijls in diverse talen)

*”Liedvieringen”, waarin met behulp van toelichtingen dieper wordt ingegaan op bepaalde liederen uit het Liedboek. (Jaap Zijlstra, Andries Govaart).

*Popdiensten, waar popsongs met een religieuze lading worden gezongen en clips worden getoond.(U2, Johnny Cash, Vreemdelingencollectief).

*Preek van de leek, Binnen dit kader is er  ruimte om zonder  veel  theologische kennis met lekenogen naar een Bijbels verhaal te kijken.  Ruimte ook waarin ook een vrije interpretatie zit wat een tekst met je kan doen. Thema’s van de afgelopen jaren waren: ‘Kerk in de samenleving’, ‘Het omdenken van de Wijzen uit het Oosten’, Biografie over Bonhoeffer. )

Daarnaast waren er, en niet minder belangrijk een:

*Peuter- en Kleuterdienst.

*Gedichtendienst

*Lutherliederen en 500 jaar Reformatie (mislukt?)

*Vieringren in de vorm van een avondgebed met het koor “Cantica” uit Almkerk.

In de maand februari delen wij de zgn. ‘VRAAGBRIEF’ uit aan de gemeenteleden. We vragen daarin suggesties voor de te houden MiddagVieringen voor de komende tijd. Dit jaar is er een goede respons geweest op de vraagbrief. Al was het slechts 1% van ons aantal leden, de onderwerpen zijn des te boeiender. Voor ons als werkgroep vaak weer een uitdaging hoe we e.e.a. kunnen vertolken. Daarover wordt veel gediscussieerd en nagedacht en daarom een plezier om in deze werkgroep bezig te zijn. Jammer is het dan dat de respons bij sommige MiddagVieringen wat gering is. Soms vragen we ons wel eens af of de gemeenteleden niet geïnteresseerd zijn of hebben ze geen zin, geen tijd of spreekt het aanbod niet aan? Graag krijgt de werkgroep daar een reactie op.

Wij kunnen de terugloop niet tegen houden, maar we proberen wel vast te houden wat we nu hebben. Daar horen ook deze experimentele MiddagVieringen bij. Want: “wat we kwijt raken krijgen we niet meer terug”.

Van geregelde bezoekers horen we vaak: “Wat een mooie viering en wat fijn dat zoiets kan bij ons in de Morgenster.

Graag wil de werkgroep meer mensen van dat moois laten genieten en tot meer verdieping van ook het persoonlijk geloof laten komen, want er wordt heel wat moois en waardevols gemist.

Mogen we binnenkort ook u en jullie ontmoeten en begroeten in één van de middagvieringen??

Onderstaand vind u ons programma voor  het seizoen 2017 – 2018

MiddagViering op 10 september aansluitend op de Startdienst in de Bethlehemkerk

Tafelpraat

U weet dat waarschijnlijk wel, aan tafel, tijdens het eten komen de verhalen. Kinderen vertellen wat ze zoal beleefd hebben op school of na schooltijd. Of partners vertellen onder het eten  over belevenissen op het werk of vrije tijd. Ik wil maar zeggen, aan tafel hoor je de meeste verhalen. Vroeger moest je stil zijn onder het eten. Veel ouderen onder ons zullen dat herkennen of van de verhalen weten. Je moest met smaak eten. Je moest het eten ‘proeven’. In de kloostertraditie is dit nog zo. Kloosterlingen zwijgen onder het eten of luisteren naar een kloosterling die een stichtelijk woord voor leest. Nu dit jaar herdenken we 500 jaar reformatie. Daarbij wordt gelijk gedacht aan Luther. Luther was dan ook diegene die regelmatig mensen uitnodigde om te komen eten. Daarbij werden dan door de gastheer of de aanwezigen een stelling geponeerd, maatschappelijk of in geestelijke zin en daar werd dan over gediscussieerd.  Op deze wijze zijn heel wat vraagstukken bekritiseerd en al dan niet van een oplossing voorzien of men nam dat mee ter overdenking. Op de startzondag willen wij deze manier van ‘met elkaar stellingen overdenken’ ook nog eens beproeven. Hoe precies dat zal gaan, daaraan wordt nog volop gewerkt.

Zondag 8 oktober

Motet van Daan Manneke

Naar aanleiding van de in februari uitgereikte vraagbrief werd de Werkgroep MiddagVieringen geattendeerd op een artikel in het dagblad Trouw over de wereldprimeur van de uitvoering in februari j.l. van het Motet over psalm 92 van Daan Manneke.  Op zondag 12 januari, zondag septuagesima, de zeventigstedag voor Pasen, een Hoogfeest, vond de wereldpremière plaats. Op één dag werd in 15 kerken van Amsterdam tot Bazel dit Motet uitgevoerd. Middels de muzikale contacten in ons midden zijn wij er in geslaagd om de uitvoering van dit motet in deze MiddagViering in te plannen met medewerking van de sopraan Lucia van Vugt. ( zie www.luciavanvugt.nl ). Wij zijn zeer vereerd met deze mogelijkheid. 

 Daan Manneke

Zondag 12 november

Het boek Marcus.

Misschien is het u wel eens opgevallen dat er soms van enige structuur sprake is in de Evangelielezingen op de zondag. Niet altijd kan men zich er aan houden want er zijn vaak weer andere lezingen die de aandacht vragen. In de RK en Lutherse kerk gaat men daar trouwer mee om. Maar daar is men van oudsher meer vertrouwd met regelmaat en vaste liturgische structuren. In de christelijke kerk is sinds het 2e Vaticaans concilie de lezingen van de Evangeliën ingedeeld in een A, B en C jaar. Deze indeling is overgenomen in het Dienstboek, Schrift, Maaltijd en Gebed van de PKN.  In jaar A staat het evangelieboek Matteüs centraal. In het B-jaar dat van Marcus en in het C jaar het boek Lucas. Het jaar AD 2018 is een B jaar en staat het evangelieboek Marcus in het middelpunt. Zo willen wij in deze MiddagViering een opmaat maken voor dit Evangelieboek. Het is een boek waar veel over te vertellen is. Wat is de achtergrond, door wie is het geschreven, wie was Marcus en zo zijn er vele vragen rond dit boek. Kom en luister. Dit mag best uw belangstelling hebben.

Het Boek.JPG

Zondag 10 december, 3e zondag van Advent.

Einde maar nieuw begin.

In de voorgaande jaren hebben de boeken van de Kleine Profeten de aandacht gekregen in de MiddagVieringen.  Vieringen met aandacht, hoe je omgaat met wat komen gaat. Je hoeft niet altijd groot te zijn om voorspellingen te doen. Ook al ben je klein, dan kun je haarfijn aanvoelen dat er zaken misgaan. En al ben je dan klein geweest, je staat wel in ‘het boek der boeken’ en je wordt over de hele wereld gelezen. De boodschappen zijn ook vaak duidelijk maar wij mensen zijn … ( vul maar in.)  Om de serie van de kleine profeten af te sluiten is er, dit naar aanleiding van de uitgezette Vraagbrief, een combinatie gemaakt van kleine profeten, het boek openbaring en ‘de profetieën over de eindtijd’. Het klinkt misschien wat somber  maar dat hoeft het niet te zijn. Einde kan ook zijn het begin van iets nieuws. Zo gaat het met onze wereld / mensen geschiedenis nu eenmaal.

Het is een viering met de opmaat naar het Kerstfeest dat ook een nieuw begin inluidde.

  Johannes en het geopende boek.

Zondag 14 januari

Preek van de leek door Burgemeester A.J. Moerkerke.

In het kader van ‘straatje om’ hebben wij contact opgenomen met de nieuwe burgemeester van Papendrecht, A.J. Moerkerke om in dit seizoen ‘Preek van de Leek’ in te vullen. In een overleg met de Werkgroep heeft hij daarmee welwillend ingestemd. Het onderwerp zal door hem nog nader worden ingevuld. Dus valt er nog niet zoveel te vertellen over het onderwerp waarover hij het zal hebben. U moet niet verwachten dat hij gebak meeneemt voor alle aanwezigen maar hij zal u zeker trakteren op iets moois, iets wat u mee kan nemen in uw hoofd om daar nog eens over na te denken.

Van harte welkom.

Moerkerke.JPG

Zondag 11 februari

Johnny Cash

Met ds. Piet van Die is weer overeen gekomen om een z.g.n. POP-dienst te houden. Popmuziek en religie lijken elkaar te bijten. Maar wie zich verdiept in de taal van popmuziek komt ook verrassend veel religie en spiritualiteit tegen. Dat ervoeren veel kerkgangers tijdens eerdere diensten met muziek van Johnny Cash, U2 en Bob Dylan. Gods Geest waait ook op onverwachte plekken!

We weten zo langzamerhand dat ds. Piet van Die enthousiast is voor de songs en het leven van Johnny Cash. Daarover gaat het dan ook op zondag 11 februari.

Tegen de tijd dat de dienst gehouden wordt zal er weer ruim publiciteit komen. Houd dus de berichten in de gaten! 

JohhnnyC.JPG Johnny Cash

Zondag 25 maart, Palmzondag

Johannes passion, in Passione Domini.

In afwijking van de normale gang van zaken om op de tweede zondag van de maand een MiddagViering te houden zijn wij van mening om voortaan een uitzondering te maken voor de Palmzondag. Deze belangrijke zondag in het kerkelijk jaar willen wij jaarlijks invullen met een MiddagViering. Voor 2018 hebben wij het v.e. Cantica uit Almkerk bereid gevonden om de Johannes passion  van Jan Valkestijn uit te voeren. Hij is behalve componist ook musicoloog en leidde jarenlang het koor en de koorschool van de Haarlemse St.-Bavo. Het is een moderne Johannespassie in Renaissance-setting. Dat klinkt misschien wat moeilijk maar is het niet. Het is een zeer toegankelijke maar wel modern muziekwerk waarin de koralen door de aanwezigen kunnen worden meegezongen. Het is een niet alle daagse uitvoering en wij vragen dan ook bijzondere aandacht aan u om deze MiddagViering bij te wonen.

Johan.JPG

Zondag 15 april

Avondliederen.

Stel u heeft een boek gekocht en halverwege komt u tot de ontdekking dat er een 60 tal pagina’s niet afgedrukt zijn. Dan gaat u vast en zeker terug naar de verkoper en wil het ruilen voor een volledig boek. Nu zoiets is er ook aan de hand met ons nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Zeker een 58 tal liederen zal u niet zingen in onze kerk omdat wij alleen maar een Morgendienst hebben. De zgn. Avondliederen passen daarin niet. Natuurlijk, het boek is ook voor thuis, dus u kunt de liederen wel lezen. De Werkgroep MiddagVieringen heeft op deze zondag dan ook het zingen van Avondliederen gepland. Hoe we dat precies gaan invullen weten wij nog niet maar misschien heeft u voorkeuren. Geef deze dan even door aan het contactadres van de Werkgroep MiddagVieringen.

Avond.JPG

Zondag 13 mei, Moederdag

Maria

Ja, we horen het u al zeggen, wie verzint dat nu om op deze dag, op Moederdag, een MiddagViering te houden. Er komt geen kop, iedereen is op weg naar zijn of haar moeder om die in het zonnetje te zetten. Op zo’n dag moet je dit niet doen. En toch … misschien doen we het wel voor al die moeders die geen bezoek krijgen of die geen kinderen hebben die ‘even’ langs komen. We denken graag mee met de massa maar er is meer. Dus besteden we deze MiddagViering aan Maria, de moeder van alle gelovigen. Nu ga er maar aan staan. Dat is een zware taak. Je zal het allemaal maar moeten beleven wat je zoon doet en hoe het verhaal eindigt.

Meimaand is Mariamaand. Meestentijds ligt deze maand tussen Pasen en Pinksteren, de twee hoogfeesten van de kerk. Het is de Bijbelse tijd dat de leerlingen van Jezus bidden om de Helper die Jezus hun beloofd had. Zij doen dat samen met Maria de Moeder van Jezus. Hierin zien we Maria als Moeder van alle gelovigen. De centrale figuur in het grote gezin. Niet voor niets is de commercie hierop ingesprongen om ‘moederdag’ in deze maand te plannen. In de MiddagViering, op ‘moederdag’ gaan we het allemaal beleven en alle moeders en niet moeders zijn van harte welkom.

Moeders.JPG

Zondag 10 juni

Peuter- en KleuterViering.

Door het vertrek van ds. Annette Driebergen werd deze MiddagViering juni 2017 gemist. Zelfs op de jaarlijkse gemeentevergadering in het voorjaar werden er vragen over gesteld. Als Werkgroep MiddagVieringen doet je dat goed. Wat dat betreft mogen er meer vragen en belangstelling getoond worden in de gemeentevergaderingen betreffende de Werkgroep MiddagVieringen. Het is een teken dat er iets leeft.

Met de komst van onze nieuwe predikant Birke Rapp kan het programma Peuter- en kleuterViering weer worden ingevuld. Samen met de leiding van de Kindernevendienst zal zij invulling gaan geven over wat gemist werd. Al vast gaan we ons verheugen op mooie Peuter- en kleuterVieringen.

Peuter.JPG

 

Dankwoord.

Taizé-Vieringen.

Wat we missen zijn de TaizéVieringen. De laatste jaren heeft een groep jongeren zich ingezet voor het houden van deze vieringen. Ze zijn ter plaatse, in Taizé, op zoektocht geweest van de geheimenissen en deze trachten over te brengen in de MiddagVieringen. We hadden er zelfs twee zondagen voor ingeruimd. Helaas, door steekhoudende argumenten die de jongeren aanvoerden bij de Werkgroep MiddagVieringen zullen deze Vieringen buiten beeld raken. Of ze terug keren weten we niet. Misschien ontstaat er weer een nieuwe groep die dit op gaat pakken, we zullen wel zien. Maar vanaf deze plaats nogmaals veel dank aan de jongerengroep die de realisatie van de TaizéVieringen mogelijk maakten.

Taizé.JPG