De Morgenster

Het College van Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, van niet diaconale aard, toe aan het college van kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen.

Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard, vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het college tezamen. 

Het College van kerkrentmeesters heeft o.a. tot taak:

  • Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente
  • Zorg dragen voor de geldwerving
  • Zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
  • Het beheren van de goederen van de gemeente, in ons geval het Kerkgebouw “De Morgenster”, Muilwijckstraat 1 te Papendrecht en de pastorie Eykmanstraat 11 te Papendrecht. Een meerjaren onderhoudsplan dient als basis voor het onderhoud van deze gebouwen. 
  • Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn.
  • Het beleggen van gelden volgens een vastgesteld beleggingsstatuut.

Het postadres van het College is Paltrokmolen 27, 3352 XE Papendrecht..

Collectecoupons

Om de fiscale aftrekbaarheid van collectegeld mogelijk te maken zijn in onze kerk collectecoupons verkrijgbaar. De bonnen zijn te gebruiken in zowel de Morgenster als de Bethlehemkerk. 
Collectecoupons zijn beschikbaar in kaarten van € 30 (20 bonnen van € 1,50) en € 15 (20 bonnen van € 0,75)
Nadat u één van deze bedragen of een veelvoud ervan onder vermelding van “collectecoupons” hebt overgemaakt op één van de rekeningen van de kerk, worden de bonnen bij u thuis afgeleverd.

Bank- en Gironummers

Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL27 RABO 0353 0045 88
Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40

Diaconie Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL19 TRIO 0254 7195 62

ZWO Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL06 INGB 0000 6771 66

Legaten

Indien u de Morgenster bij testament wilt gedenken, dan wordt de navolgende tekst aanbevolen:
“Ik verklaar te legateren aan de Gereformeerde Kerk de Morgenster te Papendrecht, de som van € “
Desgewenst kan toegevoegd worden:
“Vrij van alle rechten en kosten, ook van successierechten”.

Ledenadministratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw M.J. van den Enden-Littooij. U wordt verzocht verhuizingen, binnen en buiten de gemeente, geboorten en alle andere wijzigingen aan haar door te geven. Bij vertrek naar een andere gemeente worden de gegevens automatisch naar de nieuwe gemeente doorgezonden. Datzelfde geldt als u vanuit een Gereformeerde Kerk uit een andere gemeente naar Papendrecht verhuist. Indien men b.v. als student uit Papendrecht vertrekt, maar toch aangesloten wil blijven bij de Gereformeerde Kerk Papendrecht, dan kan men dat via een voorkeursformulier kenbaar maken. 

Kerkelijk Archief.

Eén van de taken van het College van Kerkrentmeesters is het ordenen, formeren, plaatsen en registeren van het archief van de kerk. E.e.a. vindt plaats conform de daarvoor geldende richtlijnen. Uitvoerder en beheerder is de heer mevrouw G. Korteweg.

Actie Kerkbalans.

Ieder jaar wordt in de maand januari de actie “Kerkbalans: gehouden. Bij deze actie wordt alle gemeenteleden gevraagd hun vrijwillige bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De Vrijwillige bijdragen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. 
De coördinatie is in handen van de heer D. Louter

Telcommissie

Elke week wordt de opbrengst van de collecten geteld door drie leden van de telcommissie. Zij dragen zorg voor wekelijkse storting bij de bank. De coördinatie is in handen van de heer W. Stehouwer. De opbrengst van de collectes wordt verantwoord in “De Schakel”.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714