De Morgenster

Pastoraat in De Morgenster

Pastoraat 2017 in De Morgenster

‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

DE NIEUWE STRUCTUUR

Pastoraat door gemeenteleden die naar elkaar omzien

De meest elementaire vorm van pastoraat bestaat uit het oog hebben voor elkaar, het bieden van een luisterend oor, kortom, het laten merken dat je er bent voor de ander en voor elkaar.

Gestructureerd pastoraat in clusters en wijken

Naast het pastoraat dat spontaan gebeurt vanuit de gemeenteleden zelf, bieden wij een meer gestructureerde vorm van pastoraat aan. Wij gaan uit van drie clusters die – op basis van onze geschiedenis - onderverdeeld zijn in elf wijkteams. In ieder cluster wordt de pastorale en diaconale aandacht verleend door een team dat bestaat uit contactpersonen, een diaken en een coördinator. De contactpersonen onderhouden het contact met de gemeenteleden in hun wijk en zijn heel praktisch de ogen en de oren van het pastoraat.

De coördinatoren stimuleren in hun cluster het omzien naar elkaar. Zij zijn aanspreekpunt voor de contactpersonen en voor ieder die aandacht behoeft. Zij regelen, indien gewenst, een gesprek met een predikant, een ouderling of de diaken.

De drie clusters met elk een coördinator en een diaken zijn de volgende:

 

Overlegstructuur: de wijkteams komen met regelmaat bijeen onder leiding van de coördinator, in kleiner of groter verband.

Gestructureerd pastoraat met doelgroepouderlingen

Specifiek pastoraat wordt verricht door doelgroepouderlingen voor gemeenteleden in verliessituaties, voor jongeren en voor jonge gezinnen.

Overlegstructuur: de doelgroepouderlingen, de predikanten, de coördinatoren en de scriba van de pastoraatgroep vormen samen de pastoraatgroep. In de pastoraatgroep wordt maandelijks besproken wie pastorale zorg nodig heeft en door wie die verleend zal worden.

Pastoraat door de predikanten

Vanuit hun deskundigheid verlenen de predikanten pastoraat in crisissituaties, op kruispunten in het leven en bij signalen vanuit het veld. De predikanten zijn altijd beschikbaar als men hen nodig heeft. Bovenstaande structuur is een model in ontwikkeling. Vanuit de praktijk zal blijken of en hoe aanpassingen nodig zijn.

COMMUNICATIE

Per huisadres zal, aan het begin van het kerkelijk seizoen, informatie worden afgegeven over o.a. het jaarthema en met voor dat adres relevante gegevens van coördinator en contactpersoon.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714