Ja tenzij in de Morgenster Kerk

Geschreven door Super User. Gepost in Privacyverklaring Morgenster Kerk.

DE MORGENSTER EN PRIVACYWETGEVING

Beste leden van De Morgenster,

privicy 2Over Privacy is de laatste tijd veel te doen. Sinds mei dit jaar zijn nieuwe regels van kracht en die hebben gevolgen, ook voor de Morgenster. Het gaat om Europese wetgeving, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De kern is dat voor allerlei situaties vooraf schriftelijk toestemming nodig is van betrokkenen.

Gelukkig worden kerken door het dienstencentrum van de PKN geholpen met informatie en handreikingen, al blijven de kerkenraden ter plaatse verantwoordelijk.

In mei heeft de kerkenraad voor De Morgenster de privacyregeling vastgesteld (die staat op de website) en sinds juli is een korte tekst opgenomen bij de mededelingen op de beamer over het maken van foto’s. Ook in kerkelijk verband vraagt privacy dus aandacht. Denk maar aan lief en leed bij de pastorale mededelingen tijdens de diensten en in de Schakel. Strikt genomen moet iedereen die daar genoemd wordt steeds vooraf toestemming voor geven.

Het zal duidelijk zijn dat zoiets niet werkbaar is. Zo kun je geen kerkgemeenschap met elkaar vormen en daadwerkelijk betrokken zijn op elkaar. Een kerk kun je niet vergelijken met een bedrijf of officiële instantie: die hebben andere doelstellingen en bestrijken een veel breder terrein.


We zijn blij met de goede gebruiken in onze gemeenschap en willen graag een werkbare praktijk.

In de vergadering van de kerkenraad van 28 augustus is daarom besloten in De Morgenster uit te gaan van het principe ‘ja, tenzij’. Dat betekent dat we niet per gebeurtenis en vooraf de bedoelde toestemming vragen, maar uitgaan van ieders ‘doorlopende toestemming’, die als het ware onderdeel is van het lid zijn. Echter, we doen niets tegen iemands zin, dus wie niet wil dat iets (in een bepaalde situatie) wordt vermeld, kan dat laten weten via de predikant. Dat was altijd al zo.

Binnenkort wordt een samenvatting van het ‘ja, tenzij’ opgenomen in de beamermededelingen. Onderaan deze brief is een lijstje opgenomen van de meest voorkomende situaties.

Vanzelfsprekend gaat de kerkenraad zorgvuldig met de gegevens om, evenals de geledingen en commissies. Daarvoor zijn in de privacyverklaring afspraken vastgelegd en maken we nadere afspraken. Het lijkt ons goed op deze plaats ook te wijzen op de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden: pastorale informatie is er voor de onderlinge betrokkenheid en heeft een vertrouwelijk karakter. De kerkenraad rekent erop dat onze leden daar verstandig mee omgaan.

Met deze brief informeren we al onze leden over hoe De Morgenster wil omgaan met de AVG.
We vertrouwen erop ieders steun te hebben voor deze aanpak.
Wilt u de ‘doorlopende toestemming’ niet geven of contact opnemen over de AVG en De Morgenster, gebruikt u dan morgensterdata@kpnmail.nl voor de centrale ledenregistratie. Voor opmerkingen en/of vragen over privacy mailadres gegevensbescherming_mk@pknpapendrecht.nl

Bellen met de scriba’s kan ook Piet Brouwer (078-6156307) en Leen Kroos (078-6152399).

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad, Papendrecht,

oktober 2018, Leen Kroos, 2e scriba

De ‘doorlopende’ toestemming betreft met name:

  • gebruik van foto’s en andere opnames gemaakt bij (bijzondere) diensten
  • vermelding geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, overlijden, voorgenomen bevestiging ambtsdragers,

lief en leed van gemeenteleden

tijdens kerkdiensten, waarvan de opnames op de website worden bewaard

in de Schakel

en/of in de zondagsbrief voor gemeenteleden voor wie kerkbezoek niet mogelijk is

  • vermelding van naam, adres, telefoonnummer en indien van toepassing mailadres in de mails vanuit de ledenadministratie die leden kunnen ontvangen als vervanging van het vroegere papieren ledenboekje,

kortom, de gebruikelijke informatie in een meelevende kerkgemeenschap zoals we die gewend zijn.