Protestantse Kerk

Biddag

woensdag 8 maart 2023
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,


Downloaden audioDownloaden video

Biddag

Zaaien om te oogsten.

Avonddienst voor gewas en arbeid

De gelijkenis van de zaaier uit Markus 4:1-20 wordt gelezen. Er wordt zaad gezaaid om uiteindelijk te kunnen oogsten. Uiteindelijk moet het zaad in de goede aarde vallen. Een duidelijke taak voor landbouwers. Toch kunnen wij er ook nog wat aan doen.

Thema: Zaaien om te oogsten.

Ley Bodden.

De collecte is vanavond bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 8 maart 2023,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 8 maart 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE 
  
Voorganger:Ley Bodden
Organist:Johan den Hoedt
Lector:Ilse Joan van Engelen

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 538: 1, 3 en 4

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 63: 1 en 3

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Johannes 15:3-5
3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Antwoordlied: Lied 365 vers 1 en 3 (HH)

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Marcus 4:1-20 (NBV21)
1Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. 2Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: 3‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 8Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
10Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. 11Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, 12“opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’
13Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? 14De zaaier zaait het woord. 15Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. 16Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, 17maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. 18Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. 20Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’

Antwoordlied: Lied 278: 1, 3 en 4 (HH)
Het Woord van God brengt goede vruchten voort

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Verkondiging met thema: Zaaien om te oogsten

De gelijkenis van de zaaier uit Marcus 4:1-20 is gelezen.
Er wordt zaad gezaaid om uiteindelijk te kunnen oogsten.
Uiteindelijk moet het zaad in de goede aarde vallen.
Een duidelijke taak voor landbouwers.
Toch kunnen wij er ook nog wat aan doen.

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied 625: 1, 2 en 3

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte, bestemd voor GKW diaconie

Pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden
Stil gebed - Onze Vader

Slotlied: Lied 415: 1, 2 en 3

Wegzending en zegen
Amen (1x)

Uitleidende muziek

Collectie bij de uitgang is bestemd voor GKW kerkenwerk