Doopdienst

zondag 15 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Doopdienst

Verbond

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: NLB 885

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Ps. 111:1,5

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Welkom en Over de dienst

Gebeden    

Kindernevendienst:
    De kinderen gaan meteen naar de nevendienst. De uitleg wordt gedaan bij de doop.
    
Zingen: Lied 344 (samenzang met orgel)

Schriftlezing: Gen. 15

Antwoordlied: Ev. Liedbundel 42

Verkondiging n.a.v. thema: “Verbond”
Die dag sloot de Here een verbond met Abraham (Gen. 15:18a)

Muzikale Meditatie

Zingen: NLB 32B:1,2

Ev. Liedbundel 278

NB: Dopeling wordt tijdens het zingen laatste lied binnengebracht.

Dooponderwijs
Presentatie van Noe Fienne van Engen
Doopgebed

Geloofsbelijdenis

Geloften v gemeente

Geloften van de ouders

De kinderen van de KND wordt gevraagd naar voren te komen.
Zingen: Ps. 103:5

Doopbediening
Zingen: NLB 363

Overhandiging doopkaars

Schrijven naam in doopregister

Verwelkoming door gemeente
 
Zingen: NLB 348: 9,7,8

Collecte
Pastorale mededelingen

Gebeden ~
stil gebed
Onze Vader
Zingen: NLB 704:1,3

Heenzending & Zegen