Kerkdienst

zondag 20 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Stichting Noodopvang Papendrecht, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wie de kleine profeten niet eert

Wie het kleine niet eert… Het is het begin van een overbekend gezegde. In deze eredienst en die van volgende zondag wil ik de betekenis daarvan toepassen op de kleine profeten. Met het thema: Wie de kleine profeten niet eert, is Gods Woord niet weerd. Een stevige uitspraak, maar eerlijk gezegd, het is in lijn met de profeten. Je kunt veel over de profeten zeggen, maar niet dat ze zouteloze uitspraken deden. We lezen gedeelten uit Habakuk. Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster

 

Liturgie

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 20 OKTOBER 2019

 

 

Wie de kleine profeten niet eert…

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag te mogen begroeten en ontmoeten in deze eredienst, waarin wij samen als deel van het huisgezin van God aan de Maaltijd van de Heer worden genodigd. In het geloof dat de Heer iedereen nodigt, is er voor iedereen plaats. U/ Jij bent ook genodigd. Welkom aan Zijn tafel. In het bijzonder heten we allen van harte welkom die hier vandaag voor het eerst zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: Robert van Eijl

Lector: Liesbeth Batenburg          

KND: 1-8

Zanggroep bij de Maaltijd van de Heer

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 887

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 116 vs. 1 en 8

(N.B. gemeente gaat staan!!!)

 

Bemoediging en groet

 

 

Klein Gloria ~ Lied 195

 

Welkom en korte inleiding op de dienst

 

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

* KND

        Dekinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Tien Woorden Rap (via YouTubefilmpje en muziek)

 

Schriftlezing(en)

  • Habakuk 3

Antwoordlied:Lied 156 vs. 1 (onbekend (2x voorspelen))

 

Verkondiging n.a.v. thema:Wie de kleine profeten niet eert…

 

Zingen: Lied 156 vs. 3 en 4

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal. Ondertussen komen kinderen terug uit de nevendienst

 

Viering Maaltijd van de Heer

(alleen cursieve tekst tonen)

- vredegroet

v: De vrede van de Heer zij met u

a: Ook met u zij de vrede van de Heer

v: Wenst elkaar dan ook de vrede toe

Woorden van de inzetting, gedachtenis van Christus

Pastorale mededelingen

 

Gebed

v: Heer, onze God
U geeft brood en levend water uit de hemel: in de naam van al uw mensen, die op aarde, op uw akker, onverzadigd leven en doodgaan, die verdorsten en verdorren in een wereld van woestij­nen, roepen wij tot U: a:Heer ontferm U.
 

v: U bent het licht voor de wereld: in de naam van al uw mensen, die geen ander uitzicht hebben dan het duister om ons heen, die uitgestoten zijn en wanhopig, op de vlucht voor oorlog en geweld, in een psychisch isolement zijn geraakt en geen kant meer op kunnen, in naam van al die mensen voor wie het leven een welhaast ondraaglijke last is geworden roepen wij tot U:

 

a:Heer ontferm U.

v: Opgestane en levende Heer, Die de weg zijt en de waarheid en het leven: in de naam van al uw mensen, die van U vervreemd zijn geraakt in de warboel van onze wereld roepen wij tot U:

 

a:Heer ontferm U.
 

Stil gebed


…God van trouw, ontferm U over ons allemaal. Met de kracht van Uw Heilige liefdevolle Geest. Door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, die ons leerde bidden…

 

Onze Vader

 

Zingen ~ Lied 985

 (onder naspel worden beide zijtafels in gereedheid gebracht)

 

a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

 

v: Zo willen wij gedenken het lijden

en de dood van Jezus, onze Heer.

Wij gedenken, dat Hij is opgewekt en voor altijd bij u leeft.

En wij verkondigen zijn dood totdat Hij weerkomt.

 

v: En we zeggen:

a:Maranatha - kom spoedig, Heer.

 

v: Komt dan want alle dingen zijn gereed

 

  • Delen van brood en wijn

 

Zingen:

  1. Als alles duister is (Lied 598)

 

  1. Kom tot ons, o heilige Geest

 

 

3. Jezus, U bent het licht

 

 

4. Prijs de Heer, mijn ziel (Lied 103e)

 

(3x)

 

 5. Laudate onmens genres (117a)

 

 

- Dankzegging

 

Zingen: Lied 910 vs. 1, 3 en 4

Zegen

Amen (1x)