Protestantse Kerk

Samenwerking BK-MK


Kerken bereiden verdergaande samenwerking voor:


Geïnspireerd - Gelijkwaardig - Gedragen
Een grote meerderheid van de Bethlehemkerk en De Morgenster wil verder samenwerken met als doel: één gemeente. Dat is duidelijk geworden uit de resultaten van de enquête die onder leden van beide kerken is gehouden.

De kerkenraden van beide kerken hebben dit besproken en besloten het samenwerkingsproces verder vorm te geven. Uitgangspunten zijn daarbij de 3 G’s: Geïnspireerd - Gelijkwaardig - Gedragen.

Regiegroep
Er is een regiegroep gevormd die al enige tijd werkt aan de opzet en aanpak van het project. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bethlehemkerk en De Morgenster. Het zijn Henk de Jong en Adriaan Vonk (BK) en Erik Juch en Annemieke Wouters (MK). Pieter de Vos (BK) heeft als voorzitter van de stuurgroep zitting in de regiegroep.  

De stand van zaken
Deze stappen zijn gezet:
1.    Er is een intentieverklaring tot verdergaande samenwerking geformuleerd. Deze overeenkomst wordt tijdens de eerstvolgende GKW-vergadering ondertekend.
2.    De startdienst voor het seizoen 2024/2025 zal in het teken staan van de verdergaande samenwerking. We gebruiken deze gezamenlijke eredienst om met alle gemeenteleden stil te staan bij de ingeslagen weg.
3.    De organisatiestructuur voor de verdergaande samenwerking is vastgesteld. Aan de top staan de verschillende bestaande organen en geledingen binnen de kerk. Er is een stuurgroep die deze faciliteert en stimuleert. De stuurgroep bestaat uit vier afgevaardigden van de twee kerken die zich inzetten voor de werkgroepen. De regiegroep functioneert als klankbord, koppelt terug naar de kerkenraden en verzorgt de communicatie naar de gemeenteleden. Waar nodig zal zij ook initiatieven nemen. De regiegroep houdt zich daarnaast bezig met de bestuursstructuur en de identiteitsvraagstukken. Het schema elders op deze pagina geeft een beeld van de projectstructuur.
4.    De stuurgroep bestaat uit Pieter de Vos (BK, voorzitter), Leo Roos, Toby Fortuijn, Jan Mulder en Lisanne Vlot (MK), Ineke Vonk, Bas van der Rhee en Kasper van Blijderveen (BK). Leden uit beide kerken wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de werkgroepen.
5.    De regiegroep heeft een roadmap opgesteld met daarin een route voor alle geledingen binnen de kerken. Daarvan is een afgeleide gemaakt met prioriteiten voor 2024. Belangrijk in het gehele proces zijn de 3 G’s; Geïnspireerd, Gelijkwaardig en Gedragen.
6.    Via De Schakel, deze website en andere kanalen houden wij u op de hoogte van het verloop van proces.

Binnenkort volgt er informatie over de werkgroepen en prioriteiten voor 2024. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met één van de leden van de regiegroep.

Tot slot willen wij nogmaals Psalm 127 noemen: Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers

Namens beide kerken,
Henk de Jong en Erik Juch

In december 2023 is de samenwerking besproken op gemeenteavonden in beide kerken. Lees hier het verslag 'De stip aan de horizon'.