Kerkdienst

zondag 25 augustus 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Stichting Noodopvang Papendrecht,

Downloaden

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: HH 522 (mel. In het begin lag de aarde verloren…)

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangspsalm:Ps. 119:1,2

Bemoediging en Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven (Mt. 5:43-48)

Antwoordlied: NLB 413

Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderen nevendienst
Kinderlied: Opwekking 69

Schriftlezing: Jes. 66:18-21

Evangelielezing: Lukas 13:22-30

Zingen: EL 263:1,3,4,6

Verkondiging “Jezus, de deur die openstaat”

Muzikale meditatie

Zingen: Evangelische Liedbundel 409:1,2

Collecte

Viering Maaltijd van de Heer
vredegroet

Woorden van de inzetting, gedachtenis van Christus

Pastorale mededelingen
Gebed
Stil gebed
Onze Vader

Zingen: HH 479:1,3,4

Delen van brood en wijn

Zingen: (muziekgroep zingt een aantal liederen)

Dankzegging