Kerkdienst

zondag 01 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kerkdienst

Geen Geloof zonder Gemeenschap

Deze keer laat ik mij, samen met u, door de Geest verrassen: Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Thema is: “Geen Geloof zonder Gemeenschap”

Schriftlezing(en)
- Marcus 6: 30-34
- Handelingen 2: 43-47

Hartelijk welkom in de eredienst.

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 971 vs. 1 en 2

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 84 vs. 1 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Zingen: Psalm 124 vs. 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Kinderen van de Vader (HH 705)

 

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Marcus 6: 30-34
- Handelingen 2: 43-47

Antwoordlied: Lied 680 vs. 4

Verkondiging met thema: Geen Geloof zonder Gemeenschap

Muzikale meditatie: Voorwaarts christenstrijders

-STAANDE-
Zingen: Lied 340b

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 974 vs. 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel