Kerkdienst

zondag 29 september 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Een kerk met smoel.

Ooit las ik in de kerkkrant van de PKN (die inmiddels niet meer bestaat) het volgende: ‘Een kerk met smoel, is een groeiende kerk’. Die uitspraak heeft mij altijd aangespoord om ‘uitgesproken' werk te maken van samen kerk zijn. Maar soms stel ik mijzelf de vraag: Wat is een kerk met smoel? En kun je dat zo wel zeggen? Hoort bij het christen-zijn niet juist ingetogenheid? En ik geloof, dat - als je het zo zegt - dat het meer losmaakt dan ik op voorhand zelf kan bedenken.

Enkele zondagen geleden dachten we na over de woorden van Handelingen 2:44 over eenheid en gemeenschappelijkheid. Met die kwalificatie van de eerste christelijke gemeente raakten we al in het spoor. Ik wil dat spoor verder volgen. Deze keer opnieuw met een lezing uit Handelingen. Want ‘Handelingen’ zegt veel over uitgesproken kerk-zijn. Over - en dat is het thema - Een kerk met smoel.

 

Hartelijk welkom in de eredienst,

Johan Duijster

 

Liturgie

 

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

 

 

Een kerk met smoel

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: André de Jager     

Lector: Suzan Huibers                                                        

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Lied 215 vs. 1, 3 en 4

Verstilling

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 91 vs. 1 en 7

 

Bemoediging en groet

 

Klein Gloria ~ Lied 195

 

Welkom en inleiding op de dienst

 

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied:Lied 215 vs. 5 en6

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de dienst van het Woord

 

* KND

        Dekinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Vertrouw maar op God (Opw. voor Kids 150)

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en)

  • Handelingen 5: 1-11

1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8 Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9 Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

 

  • Matteus 25: 14-30

14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

 

Antwoordlied: Lied 339a

 

Verkondiging met thema:Een kerk met smoel

 

Muzikaal meditatief over lied 968

Zingen: Lied 967 vs. 1, 2 en 3

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

Slotlied - Lied 981

 

Wegzending enZegen

 

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel