Kerkdienst

zondag 12 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: ds. A. Mol, Zwijndrecht
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De doop: teken van een nieuw begin

Deze zondag mag weer in het teken van de doop staan. Voor zover nu bekend zal Arie Thomas Johannes, broertje van Koen, Aart en Tessa en zoon van Elske en Thomas Kaptein-Mol gedoopt worden. In deze dienst zal de opa van Arie voorgaan, ds. A.W. Mol uit Zwijndrecht.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel
                                                                                             
Lied van voorbereiding: NLB 654:1, 6

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Ps. 89:1, 6

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Welkom en inleidend woord bij de dienst

Gezongen Kyrië: NLB.281:1-5  
 
Woorden van leven + zingen: NLB:281:6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindernevendienst. Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’
                                                                        
Hierna gaan de kinderen meteen naar de nevendienst. Een gesprekje wordt gedaan bij de doop.
    
Schriftlezingen: Jesaja 42:5 t/m 9.
                  Mattheüs 3:1 t/m 6 en 13 t/m 17.
                  
Zingen: NLB.526:2

Verkondiging met als thema: ‘De doop: teken van een nieuw begin’

Muzikale meditatie

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst tijdens voorspel van:

Zingen: HH.280:1,2,3 (tijdens dit lied wordt de dopeling binnengebracht)

DOOP

Dooponderwijs en -gebed

Presentatie en vraag naar de namen van het kind
                                                                                                                                       - muzikale bijdrage -
                                                                                                                                       
Geloofsbelijdenis (staande)

Gelofte-vraag aan de gemeente, beantwoord met ‘Ja, dat willen wij’ (waarna men weer plaatsneemt)  
                  
Zingen: NLB.348:1-5 (onder dit lied komen de ouders met hun gezin bij de doopvont staan)

Doopvragen

De kinderen van de KND wordt gevraagd naar voren te komen.    
              
Doopbediening, beantwoord door het zingen van NLB.348: 6,8,9 (staande)        
                                                                                                
Verwelkoming door gemeente (waarna men weer plaatsneemt)

Overhandiging van de doopkaars

Schrijven van de naam in het doopregister

Zegenlied met muzikale bijdrage: HH.61

GAVEN EN GEBEDEN

Collecten

Pastorale mededelingen     
                                                                                    
Gebeden met stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Ps. 97: 6

Heenzending & Zegen