Kerkdienst

zondag 27 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Wie in vrede wil leven, moet Christus aandoen

‘Elk jaar viert de internationale gemeenschap op 21 september de Internationale dag van de vrede. Dit is een dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid, waarin alle naties en mensen worden aangemoedigd om de vijandelijkheden te staken en om vrede een echte kans te geven.’
Ik las deze inleidende tekst die alle mensen wereldwijd betrekken wil bij de vicieuze cirkel van geweld. De inleiding gaat als volgt verder: ‘De Internationale dag van de vrede biedt de wereld een kans om even te pauzeren, te reflecteren en te overwegen hoe we het best de vicieuze cirkel van geweld breken die conflicten teweeg brengt.’ Eén dag per jaar? Zou dat echt voldoende zijn om vrede te bewerkstelligen? Of is daar iets anders voor nodig? Ik denk van wel. Maar wat dan? Daar denken we in de eredienst over na.
Met een bijzonder thema: Wie in vrede wil leven, moet Christus aandoen.

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 27 september

Liturgie

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Voorbereiding - Lied 207 vs. 1 en 2

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 16 vs. 1 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Gebed
Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

We luisteren naar: Psalm 16 vs. 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment met lied: Liefde, blijdschap, vrede

Schriftlezing - Jesaja 9, 1-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Schriftlezing - Efeze 2, 13-18
13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

We luisteren naar: Laat ons Christus zien (HH 486)

Schriftlezing - Matteüs 10, 34-39
34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

We luisteren naar: gedeelte uit Hallelujah (G.F. Händel)

Verkondiging met thema: Wie in vrede wil leven, moet Christus aandoen

Muzikale Meditatie.

Aansluitend luisteren we naar: Lied 452 vs. 3

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

We luisteren naar: Psalm 72 vs. 1 en 3

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel