Kerkdienst

zondag 18 oktober 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie (HA), Kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Door een storing bij kerkdienstgemist, is van zondag de 18e oktober, de beeldopname niet bewaard gebleven.

Wel is de audio-opname van deze dienst terug te luisteren.

( boven het woordje downloaden op deze pagina).

Een tafel aangericht in de woestijn

Zondag 18 oktober a.s. hopen we met elkaar in de Bethlehemkerk het Heilig  Avondmaal te vieren. In de dienst lezen we over de profeet Elia (871-852v Chr.) Na een krachtmeting met de Baalspriesters op de Karmel, een triomf van de bovenste plank voor de God van Israel,  lezen we dat hij zo bang als een wezel de woestijn in vlucht (1 Koningen 19). Uiteindelijk valt hij moedeloos en eenzaam neer onder een bremstruik. In deze corona-epidemie en alles wat daarbij komt kijken, voelen we ons als kerk of als gelovige ook weleens liggen onder die bremstruik. Een beetje moedeloos, ons vertrouwen misschien wel wat weg. Gaat het beter worden of niet? De boodschap uit het leven van de profeet Elia is: in moedeloze tijden en diepe dalen, ondersteunt God ons. Soms met een verborgen hand. Bij Elia met een hoorbare stem. De Here zegt tot Elia: Sta op, eet. Wat een mooi antwoord als we het Avondmaal vieren!  Deze zondag krijgen we in de Bethlehemkerk  Brood en Wijn.  Elia kreeg eten en drinken in de woestijn. Daardoor kreeg hij weer moed.
Christus prijst zichzelf aan als het levende Water en als het Brood des levens. Hij is beschikbaar opdat mensen van Hem ‘eten’ en ‘drinken’. Met andere woorden: in Hem zullen geloven. Dát geeft moed. Zijn trouw voor zijn kinderen is eeuwigdurend is. Bij de Maaltijd van de Heer mogen we dit ervaren. Meer hierover in de dienst zondag.

 

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie ( avondmaals collecte: Stichting Vrienden van de Hoop in Dordrecht) en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 18 oktober

Liturgie

Organist: Robert van Eijl
Lector: Danny Nispeling

Zangroep olv Elske Kaptein - Mol
 
Lied voor de dienst: NLB 868:1,5

Overdracht.

Intochtslied: Psalm 146: 1,3

Votum en groet

Klein Gloria, lied 195

Gebed om ontferming

Schuldbelijdenis/ Genadeverkondiging

Woord van aanmoediging

Lied HH 298 Genade, zo oneindig groot

Moment met de kinderen: fimpje Elly en Rikert over de vijf broden

Schriflezingen:
Oude Testament
1 Koningen 19: 1-8

Lied NLB 23b: 1,4

Nieuwe Testament:
Johannes 6:41-51

Lied  NLB 653:2,3

Overdenking

Orgel improvisatie.

Lied NLB 906: 6,8

6      Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
    mijn gezicht tot U geheven.
    Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
    zo gewillig zich ontsluiten,
    zo laat Gij zon van mij,
    in uw licht mij groeien
    voor U openbloeien.

8      Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
    U ten heiligdom gegeven.
    Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
    dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
    Waar ik ga zit of sta,
    laat mij U aanschouwen,
    met een stil vertrouwen.


(kort aandacht voor/ en noemen van  de Collecte)

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Viering Maaltijd van de Heer

- Inleiding
Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven om feestelijk de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren.
Zijn vrede wordt ons tot brood, Zijn genade ons tot wijn. Wij ontvangen het uit Zijn hand en mogen het samen delen.

- vredegroet
v: De vrede van de Heer met u
g: Ook met u zij de vrede van de Heer
v: Wenst elkaar dan ook de vrede toe

voorganger
Laten wij de Here onze God danken, want Hij is goed.
U wilt onze Vader zijn door Jezus Christus.
Hij is aan ons mensen gelijk geworden
en is aan U gehoorzaam geweest in alle dingen.
Hij hield van de mensen; Hij kwam op voor de mensen,
die onrecht hebben geleden,
de armen en de moedeloze mensen.
Voor hen die geen helper hebben, is Hij de helper geweest.
Ook al moest Hij daarvoor sterven aan het kruis.
Maar Hij heeft volgehouden tot het einde.
Daarom hebt U Hem een erenaam gegeven,
opdat ieder in eerbied naar Hem op zal zien en Hem hulde zal betuigen.
Tot eer van U.
Wij danken U, Heer, onze God,
dat U ons uw zoon Jezus gegeven hebt.
Hij is door ons, mensen, gestorven maar Hij is door U
uit de dood opgewekt als teken,
dat de weg naar uw koninkrijk voor alle mensen open ligt.
Met hart en ziel heeft Jezus zich gegeven aan deze wereld.
Want in de nacht, waarin Hij werd verraden en verloochend,
nam Hij een brood, dankte daarvoor, brak het en gaf het aan zijn discipelen.
En Hij zei: Dit is mijn lichaam voor U, doet dit om Mij te gedenken.
Toen zij gegeten hadden nam Hij de beker met wijn,
dankte opnieuw en gaf die aan de discipelen en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet het om Mij te gedenken.

(allen:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

voorganger:
Zo willen wij gedenken het lijden
en de dood van Jezus, onze Heer.
Wij gedenken, dat Hij is opgewekt en voor altijd bij u leeft.
En wij verkondigen zijn dood totdat Hij weerkomt.

En we zeggen:
(allen:) Maranatha - kom spoedig, Heer.


[allen]
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Viering Maaltijd van de Heer

Zingen NLB 381:1,2,3 Genadig Heer die al mijn zwakheid weet

- Rondgang brood

- Rondgang wijn

- Zingen (door zanggroepje):

(liederen herhalen tot einde Maaltijd van de HEER)

– delen van brood en wijn

- Dankzegging

Zingen NLB 968:1,4

Zegen
Amen