Kerkdienst

zondag 25 oktober 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Onwetendheid is geen onschuld, maar zonde

Al een tijdje terug kwam ik in mijn digitale ladekastje bijna de hele serie boeken tegen van Alistair MacLean. Hij schreef in de tweede helft van de vorige eeuw prachtige boeken. Oorlogsromans, thrillers en epische verhalen waarmee je je urenlang op de bank nestelde. Heel wat boeken van hem zijn verfilmd. ‘The Guns of Navarone’ bijvoorbeeld. Deze film - met een geweldige cast - heb ik meer dan tien keer bekeken. Voor de film ‘Where Eagles Dare’ schreef MacLean het script, dat hij later tot een roman uitwerkte. Ook deze film heb ik heel wat keren gezien. En nu ben ik maar weer eens ter verstrooiing aan zijn boeken begonnen. Alhoewel, ter verstrooiing klinkt een beetje onnozel als je bedenkt dat je knopje ‘predikant' nooit echt op ‘uit’ staat.

Zo stuitte ik op een uitspraak van een van de hoofdrolspelers uit het boek ‘De laatste grens’. Ik meen dat het bijna aan het slot van het boek is, als er het volgende staat: De onwetendheid die onverdraagzaam maakt - het niet willen weten! - dat is de laatste werkelijke grens die er nog op aarde over is. Daar ontleen ik dan het thema voor de preek aan: Onwetendheid is geen onschuld, maar zonde.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 25 oktober

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Dwarsfluit: Suzanne van den Brug
Zanggroep: Cantica Coronae Quintet
Lector: Suzan Huibers


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Voorbereiding - Groot is uw trouw (JdH - Lied 149)

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 62 vs. 1 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

We luisteren naar - Psalm 62 vs. 5

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

We luisteren naar: Leid mij Heer (JdH - Lied 108 vs. 1 en 2)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment met lied: Vader in de hemel (OtH 449 vs. 1 en 3

Schriftlezing - Rechters 11, 28-40

Schriftlezing - 1 Petrus 1, 13-15

We luisteren naar - Psalm 99 vs. 1, 2 en 8

Verkondiging met thema: Onwetendheid is geen onschuld, maar zonde

Muzikale Meditatie: (keuze Hans en Suzanne)

We luisteren naar - Lied 825 vs. 1 en 7

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

We luisteren naar: Als g'in nood gezeten(JvH - Lied 7)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel