Kerkdienst

zondag 22 november 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. Johan Duijster en ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Dit broze bestaan

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zondag van gedenken. Hen gedenken die ons zijn voorgegaan. Dat is wat we geloven. Onze dierbaren blijven niet achter. Nee, ze zijn ons voorgegaan. Om een wolk van getuigen te vormen. Die ons verkondigen dat God niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. 

Daarom noemen we hun namen nog een keer. In verbondenheid met de opgestane Heer. Want voor Hem leven zij allen. In de eredienst op deze zondag gaan ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster voor. 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 22 november

Liturgie

Thema: “Dit broze bestaan”

Voorganger: ds. Henk Talsma en ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Suzan Huibers
Solist: Grace Maurer
Zang: Cantica Coronae Quartet

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek (vanaf 09.55)

Voorbereiding - Wie in de schaduw Gods mag wonen (Lied 91a vs. 1 en 3)

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 89 vs. 1 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Zingen Psalm - Psalm 130 vs. 3

Gebeden

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment - Do & Ko aflevering 6, thema: Alles wordt nieuw

Schriftlezing - Jesaja 24, 6a. 7-9

Schriftlezing - Openbaring 21, 5a. 6b-7

Zingen - Lied 753 vs. 1, 4 en 6

Schriftlezing - Lucas 23, 44-46. 50. 52-53. 24, 1-6a. 7-8

Zingen - Lied 727 vs. 1 en 2

Verkondiging met thema: Dit broze bestaan

Muzikale meditatie (naar keuze André en Grace)

Zingen - Lied 727 vs. 3 en 4


Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar.
-    Inleidende woorden

De dood van geliefden schokt ons en doet ons stilstaan bij wat leven is. Zeker wanneer het geliefden betreft in de bloei van hun leven, kunnen we maar moeilijk zin geven aan sterven en dood.
Als geliefden sterven wordt ons gevoel voor rechtvaardigheid soms geweld aan gedaan.
Waarom moest dit gebeuren?
Waaraan hebben we dit verdiend?
Wat heeft God hiermee te maken?
Hoe kan Hij dit toelaten?
Wat heeft het leven nu nog voor zin?
Hoe moet het verder?
Bij wie kan ik met mijn verlies terecht?
Wat en / of wie is er na de dood?
De dood van een geliefd mens vergroot onze onmacht en eenzaamheid. Voor velen heeft de dood het laatste woord. Dat maakt hen angstig. Anderen vermoeden dat de dood niet het laatste woord kan hebben in het leven. Zij leven van hoop. Het kan toch niet allemaal voor niets geweest zijn: alle liefde, alle vreugde, alle moeite, alle leed, al het goede, alle moeilijkheden, alle hoop, alle verlangen. Alle geloof.
Wij geloven in en vertrouwen op het Woord van Jezus Christus: ‚Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.
Daarom brengen wij de namen in gedachtenis  
Voor God en elkaar               
van de leden van onze gemeente
die dit jaar gestorven zijn.
Wij gedenken hen met eerbied,
mensen die ons zijn voorgegaan                   
en met wie wij verbonden blijven
in de gemeenschap der heiligen.
Wij gedenken hen
in het licht van de opstanding
van Jezus Christus, onze Heer,
totdat Hij komt!”
Zo noemen wij hun namen…

-    Noemen van de namen -
(Na eerste tien namen een gedicht)

-    Vervolg noemen van de namen -

(Na tweede tien namen muzikaal intermezzo door ds. Henk Talsma)

-    Vervolg noemen van de namen -

Zingen - Lied 730

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

We luisteren naar: Lied 444

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel