Kerkdienst

zondag 06 december 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie (HA), Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De boeteprediker

Op deze tweede zondag van de Advent staan we  stil bij de figuur van Johannes de Doper, de roepende in de woestijn. Zijn oproep weerklinkt vandaag ook bij ons zoals eertijds over de Jordaanvallei nabij Jeruzalem:
"Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak Zijn paden recht!" (Luk. 3) Dat betekent dat wij hoopvol mogen uitzien naar de komst in ons hart van onze reddende God, maar dat wij die komst kunnen voorbereiden en mogelijk maken door ons te bekeren, door onze innerlijke houding te veranderen.
De vreugde van Kerst wordt tenslotte ervaren door diegenen die zich in deze adventsweken voorbereiden niet alleen op een feest van geschenken en lichtjes, maar op een viering waar de Liefde (van God tot ons en van ons tot God) weer mag geboren worden, eerst en vooral in ons hart en dus ook in onze wereld. Johannes wijst op de toekomst. De tijd van God komt eraan. De nieuwe wereld. Te beginnen met de komst van de Heer. Zo bereidt hij Israël voor op de komst van Jezus Christus. Het vuur van de verwachting dreigt steeds af te koelen. De wereld gaat toch gewoon door? Vergisten de apostelen zich niet, toen ze zeiden dat het Koninkrijk nabij was? Nee, toch niet. Die toekomst ligt nog open. Aan die toekomst wordt nu gewerkt. Door Jezus Christus vanuit de hemel. Hij die bezig is te dopen met de heilige Geest en met vuur. Maar het zal eens komen, dat uiteindelijk de profetie van Jesaja in vervulling gaat: Zie, hier is uw God. Hij zal de leiding nemen en zijn kudde weiden als een herder en in zijn arm de lammeren dragen (Jes. 40:11). Dat is de toekomst. De adventstijd helpt om de verwachting weer op spanning te krijgen. Meer hierover zondag.
Ds. Henk Talsma

 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Kerkrentmeesters, Diaconie-HA-collecte voor Stichting Vrienden van De Hoop in Dordrecht en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 6 december

 

Liturgie:

Organist: André de Jager
m.m.v. Zanggroep
Lector: Ruben Boogaard


Thema: “De boeteprediker” (over Johannes de Doper)

Lied voor de dienst: EL 109

Intochtslied: Ps. 24:2,3

Votum en groet

Gebed om ontferming

Glorialied NLB 286:1,3

Schriftlezingen:
Jesaja 11:1-10

Lied NLB 456B:1,2

Matteus 3:1-12

Lied Gz. 117:1,6 (Liedboek 1973)

Overdenking

Orgel improvisatie en Gz. 26:1 (Liedboek 1973)

Inleiding tot de Maaltijd van de Heer (MvdH)

Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden

Vervolg MvdH

Ter inleiding op de viering:
EL 100:1,2 Donker de nacht

Uitdelen Brood & Wijn

Dankzegging

Slotlied: NLB 442
 
Zegen