Kerkdienst

zondag 17 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Geroepen door God

Op deze zondag begint de wereldwijde 'Week van Gebed'. Voor de morgendienst wordt het thema, dat aangereikt wordt door de  werkgroep van de week van Gebed voor eenheid, gehanteerd.

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Diaconie, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 17 januari

Liturgie:
Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling
Solist: Leo Kooijman
Zang: Cantica Coronae Quartet


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding - Lied 518 vs. 1

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 66 vs. 1 en 3 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 66 vs. 5 en 7

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment - Do & Ko aflevering 13 (Geroepen door God)

Lied: God roept mijn naam (via Youtube)

Schriftlezing - Johannes 3, 1-21

Zingen: Lied 515 vs. 5, 6 en 7

Verkondiging met thema: Geroepen door God

Muzikale Meditatie: keuze André en Leo

DIENST VAN DE GEBEDEN
             
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

Lied: Lied 686 vs. 1 en 3

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel