Kerkdienst

zondag 11 april 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Geloof je wat je voelt?

Een aantal zondagen wordt door het jaar heen gekend aan hun naam. Naast de namen voor de christelijke feestdagen geldt dat ook voor de zondagen daaromheen. Doorgaans zijn het Latijnse benamingen die terug te voeren zijn op een bijbeltekst. Dat is ook met de naam voor deze zondag het geval en wordt in de traditie Zondag Quasimodogeniti genoemd. De naam verwijst naar 1 Petrus 2:2 waar gesproken wordt over een verlangen naar het
Woord van God quasi modo geniti infantes - zoals pasgeboren zuigelingen verlangen naar zuivere melk. In de katholieke kerk bij onze oosterburen wordt deze zondag ‘Witte Zondag’ genoemd. Deze naam verwijst in eerste instantie niet naar de kleur van melk, maar naar de kleur van witte doopkleren van de doopleerlingen. In de orthodoxe kerk wordt deze zondag ‘Thomaszondag’ genoemd.
Met Johannes 20:24 - 21:14 staan we stil bij de ontmoeting tussen de opgestane Heer en Thomas.
Het thema is: Geen geloof zonder gevoel.
Johan Duijster.

 

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Kerkrentmeesters, Diaconie  en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 11 april.

Liturgie:

Organist: André de Jager
Lector: Suzan Huibers
Zang: Cantica Coronae Quartet

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding - Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvdK, Gezang 221 vs. 1 en 2)

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 98 vs.1 en Psalm 118 vs. 8 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Welkom en inleiding

Gebed - Lied Maak mij rein voor U (HH 383)

Woord van genade

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Wil je opstaan (HH 386 vs. 1)

(Gebed om de Geest - vs.5 - na tussenspel aansluitend zingen)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed: Wil je opstaan (HH 386 vs. 5)

Kindermoment - Do & Ko aflevering 23 - Geloof je wat je voelt?

Lied: Wij zijn safe (MSNK - filmpje)

Schriftlezing - Lucas 24, 13-31

Schriftlezing - Johannes 20, 24-29

Zingen - Lied 617 vs. 1

Verkondiging met thema: Geloof je wat je voelt

Muzikale Meditatie: ter keuze van André de Jager  

Zingen - Niet zien en toch geloven (ZG lied 169 vs. 2 - mel. Gez. 303)

DIENST VAN DE GEBEDEN
             
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Zingen: Geprezen zij de Heer (HH 171 vs. 1)

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel