Kerkdienst

zondag 18 april 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Kees Boer
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Denk er om, je denken moet om

Vandaag is het zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, zijn barmhartigheid (Psalm 33:5). Het thema voor de dienst is: Denk erom, je denken moet om. We denken met elkaar na over het tweede vers van Romeinen 12, waarin gesproken wordt over wereldgelijkvormigheid. Zijn wij als gemeente van Christus werkelijk anders (bedoeld) dan de wereld? En waar zit dat dan in?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Diaconie, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 18 april

Liturgie

Organist:          Hans van Blijderveen    
Extra muz. med:    Jolanda den Houter en Cantica Corona
Lector:            Liesbeth Batenburg        

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding: Lied 971 : 1,2 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Welkom

Aanvangspsalm: Psalm 33 : 1, 2 en 7 Kom nu met zang en roer de snaren

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed van toenadering/ Kyrië/ Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: In het licht Hemelhoog 140

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Do & Ko

Met de kinderen zingen: Hij is Koning (Elly & Rikkert) YouTube

Schriftlezing

Oude Testament        1 Samuel 8 : 1 t/m 22
Evangeliën            Mattheus 5 : 1 t/m 16
Brieven            Romeinen 12: 1 en 2

Antwoordlied: Hemelhoog 88 Zoekt eerst het koninkrijk

Verkondiging n.a.v. thema:  Denk er op je denken moet om!

Muzikaal meditatief moment door Hans en Jolanda

Antwoordlied op de preek: Blijf in mij (Iona 40\Sela)

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Collecte

Bloemen

Pastorale mededelingen

Gebeden + Onze Vader

Mededelingen, voor dat we het slotlied gaan zingen

Slotlied Wat hou ik van Uw huis Opw 715            

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel en instrument