Pinksteren

zondag 23 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Pinksteren
Voorganger: Ilse Swart & Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Een nieuwe gezicht

In de eredienst op deze Pinksterdag is het thema: Een nieuw gezicht. Een passend thema bij een dienst waarin drie kinderen worden gedoopt en waarin we een kerkelijk werker aan onze gemeente verbinden. Nieuwe gezichten in Gods huis. Maar dat is niet het enige. Pinksteren, het werk van de heilige Geest, zorgt voor een nieuw gezicht. We, Ilse Swart en ds. Johan Duijster, zullen erbij stilstaan tijdens de verkondiging.

 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor  ZWO, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 23 mei

Liturgie

Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling
Zang: Cantica Coronae Quartet
Solist: Suzanne van der Brug

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding - Come Holy Ghost (mel. Gez. 239)

Stilte

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 87, vs. 1, 2 en 3 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Zingen - Kom tot de Vader (HH 429 - uitvoeren zoals opgegeven)

DIENST VAN HET WOORD

Gebeden

Kindermoment

Schriftlezing - Psalm 104, 24-30

Zingen - Lied 681

Schriftlezing - Handelingen 2, 1-13

Zingen - Dominus Spiritus Est 3x (Taizé)

Verkondiging met thema: Een nieuw gezicht

Antwoordlied: Tienduizend redenen (HH 617a - uitvoeren zoals opgegeven)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker

- bekendmaking                           
- Voorstellen van de ouderling kerkelijk werker.
- Bevestiging in het ambt

Vg.: Vraag aan de gemeente:             ( deze gaat staan)
Gemeente,
Gemeente, dit is uw ouderling-kerkelijk werker ..N.
Belooft u haar/ hem met liefde en respect in uw midden te blijven ontvangen?
Wilt u haar/ hem dragen in uw gebeden,
en met haar/hem meewerken aan de opbouw van de kerk?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, van harte.

Zingen - Lied 695 vs. 1, 2, 3 en 5

Overhandiging roos door diaken van dienst

Voorbereiding op de doop

Zingen: Psalm 105 vs. 1 en 3 (Tijdens deze Psalm worden de kinderen binnengebracht)

DOOP

Dooponderwijs

Lied: Meer dan een wonder (via YouTube)

Doopgebed

Geloofsbelijdenis (Gemeente gaat staan)

    1    Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
    2    En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
    3    die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
    4    die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald ter helle;
    5    op de derde dag opgestaan uit de doden;
    6    opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
    7    vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
    8    Ik geloof in de Heilige Geest.
    9    Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
    10    vergeving van de zonden;
    11    opstanding van het vlees;
    12    en een eeuwig leven.

Geloften

Doopbediening

Overhandiging doopkaars door diaken van dienst

Schrijven namen in doopregister

Gemeente gaat staan

Verwelkoming
v.:    Gemeente,
draag NN
die gedoopt zijn, in uw gebeden,
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
g.:     Welkom, kind van God.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
(gemeente gaat zitten)

Zingen: Doop (Sela via YouTube)

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

Zingen: Lied 686

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel