Kerkdienst

zondag 13 juni 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. E.S. Ten Heuw
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De oerervaring van Paulus


In de preek zal ik de brief van Paulus aan de Galaten presenteren als een document waarin hij verslag doet van zijn bekering, die constitutief is voor zijn eigen religieuze positie. Paulus wil in de Galatenbrief duidelijk maken, dat hij niet via een historische traditie tot het christendom is gekomen, maar dat hij door een ervaring tot een nieuwe levenshouding is bekeerd. Paulus wil naar die ervaring terugkeren, maar het probleem is dat hij die ervaring niet van een religieuze uitleg kan voorzien, wellicht, omdat hij die ervaring niet historisch benadert. Om die ervaring intact te laten en er voeling mee te houden, communiceert Paulus er niet uitvoeriger over en maakt zijn oerervaring daardoor voor anderen niet begrijpelijk. Paulus’ bekering is een privékwestie. In plaats van over zijn ervaring te spreken, doet Paulus iets anders: hij bewijst en toont de geest door de authentieke wijze waarop hij zijn tijdelijke leven leeft. Ervaring, geloof, levenshouding en geest, zij zijn het die doen aan existentiecommunicatie, en de apostel Paulus is de figuur om dit te laten zien.

Ds. Suzan ten Heuw

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 13 juni

Liturgie

Voorganger: ds. Suzan ten Heuw                  Organist: Andre de Jager
Lector:     Ruben Boogaart                            
Liturgische kleur: groen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Lied van voorbereiding
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis couplet 1, 3 en 6

Verstilling met aansluitend overdracht

Aanvangslied
Lied 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon couplet 1, 2 en 3

Inkeer, bemoediging en groet

Kyrie
Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor couplet 1, 2, 3 en 4

RONDOM HET WOORD

Kindernevendienst en kinderlied

Zang
Lied 681 Veni sancte Spiritus (3x)

Gebed voor de opening van de bijbel
Nieuwtestamentische lezing
Galaten 5:13-26 uit een vertaling naar keuze van de lector

Zang
Lied 841 Wat zijn de goede vruchten couplet 1, 2 en 4

Preek

Muzikale meditatie

Zang
Lied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest couplet 1, 2, 3 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

Collecten met aansluitend pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen
HEENZENDING EN ZEGEN
Slotzang
Lied 675 Geest van hierboven couplet 1 en 2
    
Zegen
V: (…) zij met u allen.
G: Amen

Orgelspel