Kerkdienst

zondag 25 juli 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ilse Swart
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

God in de wildernis

Het is voor velen van ons (bijna) vakantie. Voor veel mensen is dat ook een moment om de natuur op te zoeken. En daarom wil ik met u nadenken over waar God te vinden is in die natuur. Waar is God als we een wandeling maken op het strand? Waar is God als we genieten van een prachtig landschap?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 25 juli

Liturgie
Voorganger: Ilse Swart
Organist: André de Jager
M.m.v.:  Cantica Coronae Quartet
Lector: Madelon Haverhoek&

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding – lied 210

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 98c (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Voorganger: Genade, liefde en vrede
                         van God onze Vader
                         en de Heer Jezus Christus
                         zij met u
Allen: en ook met u

Voorganger: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
Allen:              Laten wij ons verheugen

Voorganger:  We zijn hier bij elkaar in de naam van Christus
                         Om God te aanbidden en te danken,
                         Om Gods heilige Woord te horen en te ontvangen,
                         Om te bidden voor de noden van de wereld,
                         En voor de vergeving van onze zonden.
                         Dat door de kracht van de Heilige Geest ,
                         Wij onszelf in dienst van God mogen stellen
Allen: Amen

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Kyriegebed/ schuldbelijdenis

Help me mijzelf te vergeven als ik niet de persoon ben die ik denk te moeten zijn.
Help me anderen te vergeven als zij niet zijn wie ik denk dat ze moeten zijn.
Help me dit leven te vergeven als het niet is wat ik denk dat het had moeten zijn.

Woord van genade:
Voorganger:  Almachtige God,
                         die een ieder vergeeft die berouw heeft
                         wees ons genadig
                         vergeef en bevrijd ons van al onze zonden,
                         bevestig en sterk ons in al het goede,
                         en bewaar ons in het eeuwige leven,
                         door Jezus Christus onze Heer,
Allen: Amen.

Antwoordlied: Credolied 303 1, 2, en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Voorganger:  Schepper God,
                         U hebt ons allen gemaakt naar uw evenbeeld:
                         Help ons u te zien in alles om ons heen,
                         En u te dienen in alles wat we doen;
                         Door Jezus Christus onze Heer
Allen: Amen

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Dank u wel voor de sterren https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
Psalm 139: 7-10 en Markus 6:14-29 (NBV)

Antwoordlied: 338b

Verkondiging met thema: God in de wildernis

Muzikale Meditatie: So Will I – Hillsong
https://www.youtube.com/watch?v=BaEBO7U5mds
(https://www.youtube.com/watch?v=C2U7ffUM5Ec)

Zingen: Lied 880: 1,2, en 4

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
    danken over de gaven
    voorbede

Voorganger: Heer, in uw genade
Allen: Hoor ons gebed

    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – Lied 978 1,3 en 4

Wegzending en Zegen
Voorganger: Moge de Heer ons zegenen, ons beschermen van al het kwaad,
                        En ons bewaren in het eeuwige leven
Allen:  Amen (1x)


Uitleidend orgelspel