Kerkdienst

zondag 01 augustus 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wie zijn wij eigenlijk?

In de dienst willen wij stilstaan bij de herder, maar niet zo maar een herder. Het gaat over dé Herder. De Herder zoals die wordt beschreven bij Jes. 40:1-11 en Joh. 10:1-16. Het is een Goede Herder. Bij een herder horen schapen. Als Jezus de Herder is, dan lijkt het erop dat wij de schapen zijn. Zijn wij werkelijk slechts schapen? Misschien zelfs slechts makke schapen? Uiteindelijk gaat het om de vraag: Wie zijn wij eigenlijk?
Weet u het antwoord al? Waarschijnlijk is het antwoord altijd anders dan wij denken.

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 1 augustus

Liturgie                                                            download liturgie

Voorganger:    Ley Bodden
Organist:    André de Jager
M.m.v.:    Cantica Coronae Quartet
Lector:    Liesbeth Batenburg
DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding ~ Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (LB 632)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm ~ Psalm 23b 1, 2 en 5. (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)
Die trouw is tot in eeuwigheid (Psalm 146:6)
en nooit loslaat het werk dat Zijn hand begonnen is. (Psalm 138:8)

Genade, vrede en barmhartigheid
zij u van God, de Vader
en van Jezus Christus onze Heer. . (1 Timotheüs 1:2b)
In de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.

Klein Gloria ~ Lied 195
Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade
1 Petrus 1:3-5
Antwoordlied ~ O Heer die onze Vader zijt (LB 836 1, 4 en 5)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen ~ Jezus is de Goede Herder
    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing (NBV)
Jesaja 40:1-11

Antwoordlied ~ Zingt nu de Heer, stem allen in (LB 654 1, 5 en 6)

Schriftlezing (NBV)
Johannes 10:1-16

Antwoordlied ~ U komt de lof toe (LB 339a)


Verkondiging met thema: Wie zijn wij eigenlijk?

Muzikale Meditatie

Zingen ~ God is mijn Herder (Opwekking 790)

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied ~ Dank, dank nu allen God (LB 704)

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel