Kerkdienst

zondag 19 september 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Breure uit Zwijndrecht
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Een horend hart

We lezen vanmorgen het verhaal van koning Salomo die gevraagd wordt recht te spreken in een geschil dat twee vrouwen met elkaar hebben. Een lastige situatie want er zijn geen getuigen. Het enige materiaal dat hij heeft is het verhaal van de beide vrouwen, maar die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dan komt het erop aan om goed te kunnen luisteren. Ofwel, dat je een ‘horend hart’ hebt – zoals de Naardense Vertaling dat zo mooi weergeeft.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 19 september

Liturgie:                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Wij komen hier ter ere van uw naam (Lied 274:1,2,3)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Geef, Heer, de koning uwe rechten (Psalm 72 : 1, 4)

Bemoediging en groet

Klein Gloria (Lied 195)

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Wij belijden ons geloof: Ik geloof in God, de Vader …

Antwoordlied: Wees stil en weet (Lied 887:1,2,3)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Kindermoment: Haman wil het Joodse volk ombrengen (Esther 3:1-15)
Kinderlied: Esther, dankjewel (https://www.youtube.com/watch?v=xeFxG699Ob4)

Schriftlezing: 1 Koningen 3:7-12; 16-28

Antwoordlied: Grote God, Gij hebt het zwijgen (Lied 317:1,2,3)

Verkondiging: een horend hart

Muzikale Meditatie

Zingen: Het Woord van God (Lied 278:1,2,3 HH)

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte:

Pastorale mededelingen

Gebeden: voorbede; stil gebed; Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Vervuld van uw zegen (Lied 425)

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel