Kerkdienst

zondag 25 september 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. N. de Reus
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Verbetering beeld & geluid, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Vuurvast geloof

We hoeven het nieuws maar te volgen of we horen van oorlogen of geruchten van oorlogen. De doffe ellende in het oostelijk deel van Europa, om van andere brandhaarden maar te zwijgen, zit op het netvlies van velen. Om het op te nemen tegen de vreselijke beelden en berichten uit die streken staan we stil bij het boekje Daniël dat voor velen in moeilijke en bittere tijden moed en vertrouwen vertolkte, een hart onder de riem stak. En nog steekt. We horen vanmorgen over een machtige koning en van zijn - uit grootsheidswaan en heerszucht opgetrokken-  beeld voor wie ieder dient te buigen en te knielen. Een paar Joodse jongens vertikt dit, want thuis hebben ze met de paplepel ingegoten gekregen: “Gij zult u geen gesneden beeld maken … ,,,,, Gij zult u voor dien niet buigen.” Er is er tenslotte maar één voor wie je buigt en knielt: de God van Israël. We zullen horen hoe het die Joodse jongens vergaat.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 25 september

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

   

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding - Dit huis (melodie LvK 416)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 92: 1, 7 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Zingen:
Gij hebt ons adem ingeblazen.(melodie NLB 601)

Credo

Antwoordlied: Psalm 111:6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    
Schriftlezing(en): Daniël 3

Antwoordlied: NLB 322

Verkondiging

Muzikale Meditatie

Zingen: NLB 146c: 3,5,7

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbeden: Na gebedsintensties zingen we telkens: NLB 25b
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – NLB 713:1, 3, 5

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel