Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 12 februari 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie (HA), ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Naam aller namen

We hebben allemaal een naam, met die naam zijn we aanspreekbaar. God kun je op verschillende manieren aanduiden, maar zijn naam bij uitstek is: Ik ben. Met die naam maakt Hij zich aan Mozes bekend, een naam die hem zal vergezellen tijdens zijn opdracht om Israël uit Egypte te leiden.

Later zal die naam opnieuw klinken, wanneer Jezus verschillende keren zegt: Ik ben.

Wat maakt dat deze aparte naam zo bijzonder is?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie(HA), Energie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 12 februari

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 657
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Lied: Psalm 84: 6

Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen, aansluitend het kinderlied: Mijn God is zo groot, zo     sterk en zo machtig
Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 405: 3

Schriftlezing: Johannes 6: 48-51 & Johannes 15: 5 (door lector Ruben     Boogaard)

Lied: Lied 653: 2 en 5

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: Hemelhoog 460

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Bekendmaking overlijden van André de Jager

Pastorale mededelingen

Gebeden

Viering van het avondmaal:

-    naar beneden, de avondmaalstafel samen met de diaken ‘ontdekken’
-    woorden bij het avondmaal:

          Gezegend zij de Naam van de Heer onze God, die zijn volk heeft bevrijd en het leidde uit Egypte, die het veilig deed gaan naar het beloofde land.
          Gezegend is Hij die zijn Zoon heeft gegeven, het water des levens, het brood in de woestijn.
          In de nacht waarin Hij werd verraden nam Hij het brood en toen Hij gedankt had brak Hij het en zei:
          Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
          Daarna nam Hij de beker en zei:
          Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
          Hij heeft ons geroepen om in liefde te leven, om te hopen op Hem als gelovige kinderen van God.
          Hij heeft ons geroepen om brood te breken voor al wie op aarde honger lijdt, om onze beker te delen met wie dorst naar gerechtigheid.
          Hij heeft ons geroepen om in vrijheid te leven.
          Om ons te ontbinden werd Hij gebonden.
          Om ons vrij te spreken werd Hij vervloekt.
          Van God is Hij verlaten om ons voor altijd nabij te zijn.
          Uit de dood is Hij opgestaan opdat wij eeuwig met Hem zouden leven.
          Gezegend is Hij die de wijnstok ons gaf.
Gezegend is Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen, die ons roept aan zijn tafel, de maaltijd, de bruiloft van het Lam.

-    laten wij elkaar nu de vrede van Christus wensen…
-    gebed, beëindigd met het ‘Onze Vader’


-    zingen: Lied 840: 1 en 3

-    uitdelingswoorden bij brood en wijn


-    nodiging: Kom dan, want alle dingen zijn gereed…


Tijdens de viering wordt gezongen:

Eet dit brood, drink de wijn
Jezus, U bent het licht van ons leven
Neem mij aan zoals ik ben
Hallelujah 388b

-    dankzegging

Eventuele overige mededelingen en toelichting collecte

Slotlied - staande: Lied 512: 1, 2, 6 en 7

Zegen, beantwoord met gezongen Amen.

Orgelspel