Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 26 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 5e zondag 40 dagentijd met dopen
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Wat is daarop je antwoord ?

We lezen en overdenken Marcus 8: 27-35: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En vervolgens: En wie ben Ik volgens jullie?

Een vraag die aan het denken zet…, ook met het oog op de doop: hoe laat je aan je kind(eren) zien wie Jezus is, wat vertel je over Hem?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO, ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 26 maart

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel
Lied voor de dienst: Lied 578: 1 en 6
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 43: 3 en 4
Bemoediging en groet

Gebed om ontferming
Woord van bemoediging en leefregel
Lied: Lied 575: 1 en 6

Doop:
 Remco en Janine Keijzer verlangen de doop voor hun dochter Maud, geboren op 18 november en
 Romana den Haak en Peter de Groot verlangen de doop voor hun zoon Boaz, hij werd geboren op 3 januari.

 Onder het lied: Hemelhoog 504: 1 en 4 worden Maud en Boaz de kerk binnengebracht

 We horen over de betekenis van de doop:

 Lied: Opwekking 616 
 
 De doopouders komen met hun kinderen bij de doopvont staan…
 
 Doopvragen en Antwoord van de doopouders:

 Bediening van de doop:

 Vraag aan de gemeente – staande:

 We zingen – nog staande: Lied 348: 1 en 9

 Ontsteken van de doopkaars aan de Paaskaars en overhandiging aan  de doopouders
 Een van de ouders schrijft de naam van hun kind in het doopboek

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van   
Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord
kindermoment en het Projectlied,
kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Marcus 8: 27-35 (door lector Suzan Huibers)

LuisterLied: Via Dolorosa - Sela
Preek:
 Wat is daarop je antwoord?

Muzikaal meditatief moment

Lied: Lied 912: 1, 2, 3 en 5 

Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen
Gebeden

Overige mededelingen en collectedoelen

Slotlied – staande: Lied 871

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

Gelegenheid tot feliciteren van de doopouders in de hal